Förfarande för klagomål

Klagomålsförfarande för Hemnia s.r.o, med säte på Na Folimance 2155/15, Vinohrady, Prag 2, 120 00, Tjeckien, ID-nr: 093 06 269, registrerat i handelsregistret som förs vid kommundomstolen i Prag under handelsregistret Registernummer C 334153 (hädanefter kallat " Säljare ") för försäljning av varor och tjänster via onlinebutiken på internetadressen www.hemnia.com av fysiska personer - konsumenter (hädanefter kallade " Köpare " ) (nedan kallat " Klagomålsförfarande ")

I. Allmänna bestämmelser

 1. Klagomålsförfarande . Detta reklamationsförfarande är en integrerad del av säljarens allmänna villkor för konsumenter (hädanefter kallad " SOP ") och beskriver det förfarande som ska följas när du gör ett klagomål på varor eller tjänster som köpts från säljaren.
 2. Köparens skyldighet att bekanta sig med . Köparen är skyldig att bekanta sig med reklamationsförfarandet och SOP innan han beställer varor eller tjänster.
 3. Köparens samtycke . Genom att ingå avtalet och acceptera varorna eller tjänsterna från Säljaren, samtycker Köparen till detta reklamationsförfarande.
 4. Definition . Definitionerna av termer som finns i detta klagomålsförfarande har företräde framför definitionerna i SOP. Om detta klagomålsförfarande inte definierar en term, ska den tolkas i den mening som den definieras i SOP. Om det inte definieras där, ska det tolkas i den mening som det används i tillämplig och effektiv allmänt bindande lagstiftning.
 5. Tillämpliga bestämmelser . Hanteringen av klagomål omfattas av bestämmelserna i lag nr 89/2012 Coll., civillagen och lag nr 634/1992 Coll., om konsumentskydd, båda med ändringar.

II. Villkor för att göra ett klagomål

 1. Köparen har rätt att göra anspråk enligt följande:
  a. Personligen i någon av Säljarens lokaler under de aktuella lokalernas öppettider.b. Genom att skriva till säljarens affärsadress: Hemnia s.r.o., Zahradnická 71, Příbram III, 261 01, Tjeckien .
 2. Kontakta för klagomålsändamål . Säljaren kan också kontaktas i samband med ett klagomål per telefon på +420 774 420 732 eller via e-post på office@hemnia.com .
 3. Överlämnande av reklamationen av Köparen . Köparen ska överlämna/skicka den begärda varan till säljaren inklusive alla dess komponenter och en vederbörligen ifylld reklamationsrapport , varav ett prov kan laddas ner här . Köparen ska bifoga en faktura till reklamationsrapporten eller på annat sätt bevisa på ett trovärdigt sätt att han/hon köpt varan av Säljaren. För det fall Köparen inte bifogar reklamationsanmälan eller inte fyller i den på rätt sätt, har Säljaren rätt att avslå reklamationen utan ytterligare dröjsmål.
 4. Fullständighet vid överlämnande . Köparen är skyldig att överlämna varan komplett för reklamationsförfarandet. I det fall köparen inte levererar varan komplett och dess fullständighet är nödvändig för att fastställa förekomsten av det påstådda felet och/eller avhjälpa det, ska tidsfristen för reglering av reklamationen inte löpa förrän leveransen av de saknade delarna .
 5. Hygien vid överlämning . Köparen är skyldig att överlämna Varan ren i enlighet med hygienföreskrifterna och allmänna hygienprinciper vid reklamation. Säljaren har rätt att avslå reklamation på Varan om Varan inte överlämnas i enlighet med hygienföreskrifterna och allmänt. hygienprinciper.
 6. Leverans med frakttjänst . I händelse av att köparen kommer att skicka varorna till säljaren eller servicecentret med transporttjänst, är köparen skyldig att förpacka de påstådda varorna i lämpligt och tillräckligt skyddande förpackningsmaterial som uppfyller transportkraven för att inte skada dem under transporten . Vid ömtåliga varor ska försändelsen märkas med lämpliga symboler. Köparen har rätt till ersättning för de kostnader som skäligen har uppkommit för att göra reklamationen.
 7. Köparens samarbete . Köparen är skyldig att ge Säljaren allt nödvändigt samarbete för att verifiera existensen av det påstådda defektet och avlägsna det (inklusive testning eller demontering av produkten).
 8. Felet ska anmälas till Säljaren omedelbart efter att det har upptäckts. Underlåtenhet att göra det kan leda till att anspråket avvisas.
 9. Normalt slitage . Normalt slitage ska inte anses vara ett fel på varan.
 10. Fel orsakat av köparen . Köparen har inte rätt till bristande prestation om köparen orsakat felet.
 11. Försäljning av begagnade och defekta varor . I fråga om en sak som redan sålts som begagnad kan inget anspråk göras på fel som motsvarar den grad av användning eller slitage som saken hade vid övertagandet av Köparen. Vid sålda saker till ett lägre pris eftersom de (även om de är nya) redan hade ett fel vid försäljningen, kan inget anspråk göras för de defekter för vilka köpeskillingen reducerats. Säljaren är skyldig att underrätta Köparen om något sådant att sak har ett fel och vad felet är, om inte detta redan är uppenbart av försäljningens karaktär.
 12. Datum och information om föremålet för klagomålet. Säljaren ansvarar inte för Köparens data och information lagrad på hårddiskar, minne eller andra informationsbärare som ingår i de varor som accepteras för reklamation, och inte heller för eventuell förlust av sådan data och information.
 13. Reparation av produkten av en auktoriserad serviceleverantör . Rätten att få produkten reparerad kan också utövas på relevant auktoriserat servicecenter. Köparen kan leverera varorna personligen eller med frakttjänst. En lista över auktoriserade servicecenter ingår i garantikortet eller tillhandahålls av säljaren till köparen på begäran.
 14. Bekräftelse på mottagande av reklamation . Säljaren ska bekräfta mottagandet av kravet till Köparen.

III. Garantiperiod

 1. Tidsfrister för anspråk . Köparen har rätt att utöva felrätten inom den tid som kommunallagen anger, om inte längre tid avtalats med Säljaren.
 2. Ansvar för defekter och kvalitetsgaranti . Ansvar för defekter och kvalitetsgarantin regleras vidare för konsumenten i artikel VII i SOP, som Köparen kan bekanta sig med här .

IV. Hantering av reklamationer

 1. Tidsgräns för hantering . Säljaren eller en av honom auktoriserad anställd ska ta ställning till reklamationen omedelbart, i komplexa fall inom 3 (med ord: tre) arbetsdagar. Säljaren ska reglera kravet inom 30 (med ord: trettio) dagar från dagen för kravet, såvida inte en längre period överenskommits med köparen.
 2. Metoder för hantering av klagomål . Ett klagomål kan lösas på följande sätt:
 3. Om felet kan avhjälpas utan onödigt dröjsmål har Köparen rätt att kostnadsfritt få felet avlägsnat ;
 4. Köparen kan även kräva leverans av en ny vara utan defekter , såvida detta inte är oskäligt på grund av felets karaktär. Om felet endast avser en del av varan, får köparen endast kräva utbyte av delen , medan köparen även har rätt till leverans av en ny vara eller utbyte av delen vid löstagbart fel om föremålet kan inte användas korrekt på grund av att defekten återkommer efter reparation eller på grund av ett större antal defekter.
 5. Köparen har rätt att frånträda avtalet och kräva återbetalning av köpeskillingen i händelse av att defekten på varan inte kunde avlägsnas genom reparation eller utbyte, Säljaren inte åtgärdar felet inom den lagstadgade perioden eller om sak kan inte användas korrekt på grund av att defekten återkommer efter reparation eller på grund av ett större antal defekter;
 6. Köparen har rätt att kräva skälig rabatt om han inte frånträder avtalet eller inte utnyttjar rätten att få en ny vara levererad utan fel, att få en del av varan utbytt eller att få varan reparerad, om Säljaren kan inte leverera en ny vara utan defekter, byta ut en del av varan eller reparera varan, eller om Säljaren underlåter att avhjälpa felet inom skälig tid, om inte avhjälpande av defekten skulle medföra Köparen avsevärda svårigheter.
 7. Bekräftelse av lösningen av klagomålet. När reklamationsförfarandet har slutförts ska Säljaren bekräfta för köparen i en kopia av reklamationsrapporten datumet och sättet för reklamationens lösning, eller bekräfta reparationen och reparationens varaktighet. För det fall kravet av Säljaren bedömts vara obefogat, har Köparen rätt att få en skriftlig motivering för avslaget.

Detta klagomålsförfarande träder i kraft och träder i kraft den 27 augusti 2021.

Ändringar av reklamationsförfarandet kan komma att ändras.

Exempel på klagomålsrapport här

 

Ingen artikel