Splošni pogoji za potrošnike

Splošni pogoji poslovanja trgovskega podjetja Hemnia s.r.o., s sedežem na naslovu Na Folimance 2155/15, Vinohrady , 120 00 Praha 2, Češka republika, identifikacijska št. 093 06 269, vpisana pod št. » Prodajalec «), za prodajo blaga in opravljanje storitev fizičnim osebam – potrošnikom (v nadaljevanju »Kupec « ) preko spletne trgovine, ki jo upravlja Prodajalec na spletnem naslovu www.hemnia.com (v nadaljevanju: kot » GTC-C «).

 

I. Uvodne določbe

 1. SPP-C urejajo medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki nastanejo v zvezi ali na podlagi kupoprodajne pogodbe ali pogodbe o storitvi (v nadaljevanju » pogodba «), sklenjene med prodajalcem in fizično osebo – potrošnikom s prodajalčevo pogodbo. e-trgovina. Prodajalec upravlja e-trgovino na spletnem naslovu www.hemnia.com preko spletnega vmesnika (v nadaljevanju » spletni vmesnik e-trgovine «).
 2. SPP podrobneje urejajo pravice in obveznosti pogodbenih strank pri uporabi spletnega mesta prodajalca na naslovu www.hemnia.com (v nadaljevanju » spletno mesto «) ter druga s tem povezana pravna razmerja.
 3. SPP-C ne veljajo za primere, ko oseba, ki namerava kupiti blago ali zahtevati storitev od prodajalca, deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti pri naročanju blaga ali storitve ali če je oseba pravna oseba. V tem primeru se za sklenjeno pogodbo uporabljajo Splošni pogoji poslovanja s fizičnimi osebami – podjetniki ali pravnimi osebami, ki se nahajajo tukaj .
 4. Določbe, ki odstopajo od GTC-C, so lahko dogovorjene v pogodbi. Drugačna določila v pogodbi imajo prednost pred določili SPP-C.
 5. SPP-C so sestavni del pogodbe. Pogodba in SPP-C so sestavljeni v češčini. Pogodba bo sklenjena v češčini.
 6. Prodajalec lahko spremeni ali dopolni besedilo SPP-C. Ta določba ne posega v pravice in obveznosti, ki nastanejo v obdobju veljavnosti prejšnjega besedila GTC-C.

 

II. Uporabniški račun

 1. Kupci, ki so se registrirali na spletni strani, lahko dostopajo do njihovega uporabniškega vmesnika. Kupec lahko blago ali storitev naroča preko svojega uporabniškega vmesnika (v nadaljevanju » Uporabniški račun «). Če spletni vmesnik E-trgovine to omogoča, lahko kupec blago ali storitev naroči tudi brez registracije, neposredno iz spletnega vmesnika E-trgovine.
 2. Kupec je dolžan ob registraciji na spletno stran in naročilu blaga ali storitev vse podatke navesti pravilno in resnično. Kupec je dolžan posodobiti podatke, navedene v uporabniškem računu, ob vsaki spremembi le-teh. Podatke, ki jih bo kupec navedel v uporabniškem računu in ob naročilu blaga ali storitev, bo prodajalec štel za pravilne.
 3. Če bo kupec izpolnil podatke o pravni osebi (firma, matična in davčna številka), bo prodajalec smatral, da je kupec deloval v imenu te pravne osebe in bo naročilo pravne osebe obravnaval v skladu z 3. odstavka I. člena tega zakona.
 4. Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Kupec je dolžan ohraniti zaupnost podatkov, ki so potrebni za dostop do njegovega uporabniškega računa, in opozarja, da prodajalec ne odgovarja za kršitev te obveznosti s strani kupca.
 5. Kupec nima pravice dovoliti uporabe uporabniškega računa tretjim osebam.
 6. Prodajalec lahko prekliče uporabniški račun, zlasti če kupec svojega uporabniškega računa ni uporabljal več kot 1 (z besedami: eno ) leto ali če kupec krši svoje obveznosti iz sklenjene pogodbe (vključno s SPP-C).
 7. Kupec se zaveda, da uporabniški račun morda ne bo na voljo neprekinjeno, zlasti zaradi potrebnega vzdrževanja prodajalčeve strojne in programske opreme ali potrebnega vzdrževanja strojne in programske opreme tretjih oseb.

 

III. Sklenitev pogodbe

 1. Spletni vmesnik spletne trgovine vsebuje seznam blaga in storitev, ki jih ponuja prodajalec, vključno z njihovimi cenami. Cene blaga in storitev so navedene z vključenim davkom na dodano vrednost. Vključujejo tudi vse povezane pristojbine in, če je primerno, morebitne licenčnine in licenčnine. Ponudba blaga in storitev ter cene ponujenega blaga in storitev ostanejo v veljavi ves čas, za katerega so prikazane v spletnem vmesniku E-trgovine. Ta določba ne omejuje prodajalčeve možnosti sklepanja pogodb po individualno dogovorjenih pogojih.
 2. Vse ponudbe za prodajo blaga in opravljanje storitev, objavljene v spletnem vmesniku E-trgovine, so neobvezujoče in prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji blaga ali opravljanju storitev.
 3. V spletnem vmesniku E-trgovine so navedeni tudi stroški pakiranja in dostave blaga in storitev. Podatki o stroških pakiranja in dostave blaga in storitev, prikazani v spletnem vmesniku e-trgovine, veljajo samo za blago in storitve, dostavljene na ozemlju Češke republike.
 4. Za naročilo blaga ali storitve kupec izpolni naročilnico v spletnem vmesniku E-trgovine. V obrazec je treba vnesti predvsem naslednje podatke:
  a) naročeno blago in storitve (kupec naročeno blago ali storitev »spravi« v spletno nakupovalno košarico spletne trgovine b) vmesnik); b) način plačila cene blaga in storitev, zahtevan način dostave naročenega blaga in storitev; c) in informacije o stroških, povezanih z dostavo naročenega blaga in storitev (v nadaljnjem besedilu skupaj imenovano » naročilo « ).
 5. Kupcu je omogočeno, da pred oddajo naročila prodajalcu preveri in po potrebi spremeni podatke, ki jih je vnesel v naročilo; s tem ima kupec možnost, da ugotovi in popravi napake pri izpolnjevanju naročila. Kupec nato naročilo pošlje prodajalcu s klikom na gumb »Pošlji«. Podatke, navedene v naročilu, bo prodajalec štel za pravilne. Po prejemu naročila bo prodajalec nemudoma potrdil prejem naročila tako, da bo kupcu poslal potrditveno e-poštno sporočilo na kupčev e-poštni naslov, naveden v uporabniškem vmesniku ali v naročilu (v nadaljevanju »kupčev e-poštni naslov« ).
 6. Prodajalec je glede na naravo naročila (količina blaga, obseg storitev, cena, predvideni stroški dostave) vedno upravičen zahtevati od kupca dodatno potrditev naročila (npr. pisno ali telefonsko) .
 7. Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem nastane z izročitvijo potrditve naročila (prevzema), ki jo je prodajalec poslal kupcu po elektronski pošti na e-naslov kupca.
 8. Kupec potrjuje, da prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe, še posebej z osebami, ki so predhodno bistveno kršile svoje obveznosti do prodajalca.
 9. Kupec se strinja z uporabo naprav za daljinsko komunikacijo za sklenitev pogodbe. Stroške, ki jih ima kupec z uporabo naprav za oddaljeno komunikacijo v zvezi s sklenitvijo pogodbe (strošek internetne povezave, strošek telefonskih klicev), nosi kupec.
 10. Če za posamezno storitev ni določeno drugače, lahko prodajalec prične izvajati naročeno storitev tudi pred potekom roka za odstop od pogodbe.

 

IV. Cena blaga in storitev, plačilni pogoji

 1. Ceno blaga in storitev ter morebitne stroške, povezane z dostavo blaga ali opravljanjem storitev po pogodbi, lahko kupec plača prodajalcu na naslednje načine:
  • plačilo z gotovino ob dostavi na mestu, ki ga kupec navede v naročilu;
  • negotovinsko plačilo na račun prodajalca št. 2601834878/2010 (za plačila v CZK) pri Fio Banka (v nadaljevanju » Račun prodajalca « );
  • negotovinsko plačilo na račun prodajalca št. 2401834881/2010 (za plačila v €) pri Fio Banki (v nadaljevanju » račun prodajalca « );
  • negotovinsko plačilo preko plačilnega sistema GoPay ;
  • plačilo z gotovino ali bančno kartico v trgovini Hemnia s.r.o. na naslovu Zahradnická 71, Příbram III.
 2. Skupaj s ceno blaga ali storitve plača kupec prodajalcu tudi stroške pakiranja in dostave blaga oziroma opravljanja storitev v dogovorjenem znesku. Če ni izrecno navedeno drugače, se navedena cena razume tako, da vključuje stroške, povezane z dostavo blaga ali opravljanjem storitev, in vključuje morebitne licenčnine.
 3. V primeru gotovinskega plačila ali plačila po povzetju je cena plačana ob prevzemu naročenega blaga ali storitve. V primeru negotovinskega plačila je cena zapadla v plačilo v roku 7 (z besedo: sedem ) dni od sklenitve pogodbe.
 4. Če se kupec odloči za negotovinsko plačilo, je dolžan ob plačilu cene blaga in storitev navesti spremenljivo oznako posla. V primeru negotovinskega plačila je kupčeva obveznost plačila cene izpolnjena v trenutku, ko je ustrezni znesek pripisan na račun prodajalca.
 5. Prodajalec lahko zahteva plačilo celotne cene pred pošiljanjem blaga ali izvedbo storitve kupcu.
 6. Morebitni popusti na ceno, ki jih prodajalec odobri kupcu, se lahko seštevajo.
 7. Če je to v poslovni praksi običajno ali če tako določajo splošno zavezujoči pravni predpisi, bo prodajalec kupcu za opravljena plačila po pogodbi izdal davčni dokument - račun. Prodajalec je zavezanec za DDV. Prodajalec bo kupcu izdal davčni dokument – račun po tem, ko bo kupec plačal ceno naročila in bo dokument poslal v elektronski obliki na e-naslov kupca ali ga priložil poslanemu naročilu.

 

V. Odstop od pogodbe

 1. Kupec potrjuje, da v skladu z oddelkom 1837 zakona št. 89/2012 Sb., civilni zakonik, kakor je bil spremenjen (v nadaljevanju »civilni zakonik «), kupec kot potrošnik ne more odstopiti od kupoprodajne pogodbe:
  a) za opravljanje storitev, če so bile opravljene s predhodnim izrecnim soglasjem potrošnika pred potekom roka za odstop od pogodbe in je podjetnik potrošnika pred sklenitvijo pogodbe obvestil, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe,
  b) za dobavo blaga ali storitev, katere dejanska vrednost je odvisna od nihanj na finančnem trgu, ki jih podjetnik ne more nadzorovati in do katerih lahko pride v roku za odstop,
  c) za dobavo alkoholnih pijač, ki se lahko dobavi šele po preteku tridesetih dni in katerih dejanska vrednost je odvisna od nihanj na finančnem trgu, ki jih podjetnik ne more nadzorovati,
  d) za dobavo blaga, ki je bilo prirejeno po specifikacijah potrošnika ali personalizirano,
  e) za dobavo blaga, ki je podvrženo hitremu razpadanju, ter blaga ki je bilo po dobavi nepovratno pomešano z drugim blagom,
  f) za popravila ali vzdrževalna dela, opravljena na zahtevo potrošnika na mestu, ki ga določi potrošnik; vendar to ne velja v primeru naknadnih popravil, razen zahtevanih, ali dobave rezervnih delov, razen zahtevanih,
  g) za dobavo blaga v zaprti embalaži, ki jo je potrošnik po dostavi odprel in ni primerna za vračilo iz higienskih razlogov,
  h) za dobavo avdio ali videoposnetkov ali računalniške programske opreme, če je njihovo originalno embalažo potrošnik po dostavi odpečatil,
  i) za dobavo časopisov, periodičnih publikacij ali revij,
  j) za nastanitev, prevoz, gostinstvo oz. prostočasne dejavnosti, če podjetnik opravi storitev ali blago ob določenem datumu ali uri,
  k) sklenjena na javni dražbi v skladu z zakonom, ki ureja javne dražbe, ali
  l) za dobavo digitalnih vsebin, ki niso dobavljene na otipljivem mediju, če je bilo dobavljeno s predhodnim izrecnim soglasjem potrošnika pred iztekom roka za odstop od pogodbe in če je podjetnik potrošnika pred sklenitvijo pogodbe obvestil, da bo s tem izgubil pravico do odstopa od pogodbe.
 2. Če odstop od pogodbe ni izključen z določbami prvega odstavka člena V. ali ni mogoč iz drugih razlogov, lahko kupec odstopi od pogodbe v skladu z določbami oddelka 1829 in naslednjih. člena Civilnega zakonika v roku 14 (z besedo: štirinajst ) dni od dneva, ko je kupec ali oseba, ki jo določi kupec, prevzela dobavo. Za upoštevanje odstopnega roka je treba obvestilo o odstopu poslati pred iztekom ustreznega roka. Obvestilo o odstopu od pogodbe lahko kupec pošlje na naslov prodajalca , vključno z naslovom poslovnih prostorov prodajalca) ali na elektronski naslov prodajalca office@hemnia.com . Kupec lahko uporabi tudi vzorec obrazca za odstop od pogodbe, ki je del SPP-C.
 3. Če kupec odstopi od pogodbe v skladu z drugim odstavkom V. člena SPP-C, bo pogodba odpovedana že na začetku. Blago mora biti vrnjeno prodajalcu v roku 14 (z besedo: štirinajst ) dni od dneva, ko je kupec prodajalcu poslal obvestilo o odstopu od pogodbe. Blago mora biti vrnjeno prodajalcu nepoškodovano in neporabljeno ter po možnosti v originalni embalaži. Kupec nosi stroške vračila blaga, če narava blaga ne dopušča vračila na običajen način. Najvišji stroški vračila takega blaga so ocenjeni na 10.000 CZK (z besedami: deset tisoč čeških kron ).
 4. Če kupec odstopi od pogodbe v skladu z drugim odstavkom V. člena SPP-C, mora prodajalec vrniti kupcu prejeta sredstva najkasneje v roku 14 (z besedo: štirinajst) dni od dneva, ko je kupec odstopil od pogodbe . (v primeru pogodbe o nakupu blaga najkasneje v 14 dneh od prejema vrnjenega blaga ali dokazila, da je kupec blago poslal nazaj prodajalcu, kar nastopi prej). Prodajalec vrne znesek v obliki negotovinskega nakazila na račun, ki ga navede kupec (razen če kupec določi drug način plačila, pod pogojem, da ta način ne povzroči dodatnih stroškov za prodajalca). Povrnjeni znesek vključuje morebitne stroške vračila pošiljke prodajalcu (razen dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi tega, ker kupec izbere način dostave, ki ni najcenejši standardni način dostave, ki ga ponuja prodajalec). Prodajalec lahko kupcu vrne tudi plačani znesek, ko kupec vrne blago.
 5. Kupec potrjuje, da če je blago, ki ga vrne, poškodovano, obrabljeno, delno porabljeno ali se mu je vrednost drugače zmanjšala zaradi ravnanja z blagom na drugačen način, kot je to potrebno za seznanitev z naravo in lastnostmi blaga, vključno z njihovo funkcionalnostjo, bo prodajalec upravičen do odškodnine za povzročeno škodo od kupca. Prodajalec lahko enostransko pobota svoj odškodninski zahtevek z zahtevkom kupca za vračilo cene ali njenega dela. V primeru odstopa od pogodbe o storitvi, katere izvajanje se je že začelo, vendar še ni v celoti zagotovljeno, bo kupec dolžan plačati sorazmerni del cene za že opravljene storitve, v primeru odstopa pa je upravičen le do vračila preostalega dela cene, ki jo je plačal za storitev.
 6. Dokler kupec ne prejme blaga ali zanj ni opravljena storitev, lahko prodajalec kadarkoli odstopi od pogodbe. V tem primeru prodajalec brez nepotrebnega odlašanja vrne kupnino kupcu z negotovinskim nakazilom na račun, ki ga navede kupec.
 7. Če je kupcu skupaj z blagom ali storitvijo izročeno darilo, je darilna pogodba med prodajalcem in kupcem sklenjena s pridržkom, da če kupec odstopi od pogodbe, darilna pogodba v zvezi s tem darilom postane neveljavna. Kupec pa bo dolžan posredovano darilo vrniti Prodajalcu skupaj z blagom. V tem primeru si prodajalec pridržuje pravico do vračila cene ali njenega dela šele po prejemu posredovanega darila.

 

VI. Prevoz, dostava blaga in opravljanje storitev

 1. Način dostave blaga in opravljanja storitev določi prodajalec, razen če ni v pogodbi drugače določeno. V kolikor je način prevoza organiziran na željo kupca, nosi kupec tveganje in morebitne dodatne stroške povezane s tem načinom prevoza.
 2. Če je prodajalec v skladu s pogodbo dolžan dostaviti blago na kraj ali opraviti dogovorjene storitve na kraju, ki ga kupec določi v naročilu, kupec prevzame dobavljeno blago oziroma dovoli opravljanje storitev na tako dogovorjenih mestih. . Če kupec ne prevzame blaga ob dostavi, lahko prodajalec zaračuna ležarino v višini 100 CZK (z besedo: sto čeških kron ) in ima tudi pravico odstopiti od pogodbe.
 3. Če mora biti blago zaradi razlogov na strani kupca dostavljeno večkrat ali na način, ki ni naveden v naročilu, kupec plača stroške, povezane s ponovno dostavo blaga, ali stroške, povezane z alternativnim načinom dostave blaga. dostava.
 4. Ob prevzemu blaga od prevoznika je kupec dolžan preveriti neoporečnost embalaže blaga in v primeru, da ugotovi napake, o tem takoj obvestiti prevoznika. V primeru poškodbe embalaže, ki kaže na nepooblaščen vnos v pošiljko, kupec pošiljke ni dolžan prevzeti od prevoznika. Kupec s podpisom na dobavnici potrjuje, da embalaža pošiljke z blagom ni bila poškodovana.
 5. Druge pravice in obveznosti strank v zvezi s prevozom blaga lahko urejajo posebni dobavni pogoji prodajalca, če jih izda prodajalec.
 6. Prodajalec ima pravico pričeti z izvajanjem naročene storitve šele, ko je prodajalcu plačana cena za to storitev.

 

VII. Odgovornost za napake, garancija

 1. Pravice in obveznosti strank v zvezi z odgovornostjo prodajalca za napake, vključno z garancijsko odgovornostjo prodajalca, urejajo veljavni splošno zavezujoči pravni predpisi, zlasti ustrezne določbe civilnega zakonika. Prodajalec daje 24-mesečno (z besedo: štiriindvajset mesecev ) garancijo na potrošno blago in 6-mesečno (z besedo: šest mesecev ) garancijo na naročene storitve.
 2. Prodajalec odgovarja kupcu za skladnost prodanega izdelka ali opravljene storitve s pogodbo, predvsem za to, da je izdelek ali storitev brez napak. Skladnost s pogodbo pomeni, da je prodani izdelek kakovosten in ima lastnosti, dogovorjene s pogodbo, da je primeren za namen in v skladu z opisom prodajalca, proizvajalca ali njegovega zastopnika, da izpolnjuje zahteve zakonskih predpisov in je dobavljen v ustrezno količino, obseg ali težo.
 3. Če blago ali storitve niso v skladu s pogodbo, ko jih kupec prejme (v nadaljevanju » neskladnost s pogodbo «), bo kupec upravičen do dobave novega blaga ali dostave manjkajočega blaga ali nove storitve. brez napak, odpravo napak s popravilom blaga, ustrezen popust na ceno ali na odstop od pogodbe v skladu s pogoji, določenimi v Reklamacijskem postopku prodajalca (v nadaljevanju »reklamacijski postopek«), ki se lahko ogledano tukaj . Ob obvestilu o napaki ali takoj po obvestilu bo kupec prodajalcu sporočil, katero pravico je izbral kot odpravo napake. Kupec ne sme spremeniti izbrane možnosti brez soglasja prodajalca, razen v primerih, ko je kupec zahteval odpravo napake in se izkaže, da je napaka nepopravljiva. Če kupec svoje pravice ne izbere pravočasno, bo prodajalec ravnal v skladu z ustreznimi določbami veljavne zakonodaje.
 4. Razen za pokvarljivo ali rabljeno blago, prodajalec odgovarja kupcu za napake, ki nastanejo kot neskladnost s pogodbo po prejemu blaga v garancijskem roku (garancija).
 5. Pri pogodbi o storitvah prodajalec odgovarja kupcu za napake, nastale kot neskladnost s pogodbo po opravljeni storitvi v garancijskem roku (garancija) v skladu s prvim odstavkom člena VII. GTC-C.
 6. Ne šteje se za napako, ki povzroča neskladnost, če dobavljeno blago ali opravljena storitev nima nobenih lastnosti, lastnosti ali ni kakovosti, ki presega izrecno navedeno raven ali obseg.
 7. Zato prodajalec med drugim ne odgovarja za interoperabilnost podatkov, ki jih posreduje prodajalec, s strojno ali programsko opremo kupca ali tretjih oseb, ki ni izrecno navedena pri posamezni storitvi . Če so evidence ali podatki kupca ali tretje osebe izgubljeni ali poškodovani zaradi kupčevega napačnega, nepooblaščenega ali neustreznega postopka ali uporabe podatkov, ki jih je posredoval prodajalec, vključno z obratnim inženiringom, prodajalec ni odgovoren za kakršno koli tako nastalo škodo ali posledično izgubo. .
 8. Kupec bo vse pravice, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake, vključno z garancijsko odgovornostjo prodajalca, uveljavljal v prodajalni prodajalca na naslovu Zahradnická 71, 261 01 Příbram III. Reklamacija se šteje za vloženo v trenutku , ko prodajalec od kupca prejme reklamirano blago ali informacijo o napaki opravljene storitve.
 9. Druge pravice in obveznosti strank v zvezi z odgovornostjo prodajalca za napake so podrobneje urejene v Pravilih reklamacijskega postopka, dostopnih tukaj .

 

VIII. Druge pravice in obveznosti strank

 1. Kupec pridobi lastništvo nad blagom in postane upravičen do uporabe storitve, ko plača ceno blaga ali storitve v celoti. Če ni drugače določeno z veljavno zakonodajo ali pogodbo, bo kupec v okviru opravljene in pravilno plačane storitve upravičen do neizključne, ozemeljsko neomejene in neprenosljive pravice do uporabe dela storitve, ki je avtorsko zaščiteno delo. , izključno za interne (osebne) potrebe kupca in izključno za čas in v obsegu, ki izhaja iz namena pogodbe. Če veljavna zakonodaja ne določa drugače, kupec nima pravice zlasti reproducirati dela, ga prevajati, obdelovati, spreminjati ali spreminjati na kakršen koli drug način, distribuirati, posojati, dajati v zakup, razstavljati ali razkrivati javnosti, kot tudi za obhod tehničnih sredstev za zaščito pravic ali izvajanje obratnega inženiringa dela. Za pridobitev dovoljenja za posojanje, zakup, razstavljanje dela ali razgrnitev dela javnosti se lahko sklene posebna pogodba o storitvah.
 2. Kupec potrjuje, da so programska oprema in drugi deli, ki tvorijo spletni vmesnik e-trgovine (vključno s fotografijami ponujenega blaga ali slikami opravljenih storitev), zaščiteni z avtorskimi pravicami. Kupec se zavezuje, da ne bo izvajal nobenih dejavnosti, ki bi kupcu ali tretjim osebam omogočile nepooblaščeno kršitev ali nepooblaščeno uporabo programske opreme ali drugih delov spletnega vmesnika e-trgovine.
 3. Pri uporabi spletnega vmesnika E-trgovine kupec ne sme uporabljati mehanizmov, programske opreme, procesov ali metod, ki bi lahko negativno vplivali na delovanje spletnega vmesnika E-trgovine. Spletni vmesnik E-trgovine se lahko uporablja le v obsegu, ki ne omejuje pravic drugih kupcev prodajalca in je v skladu z namenom uporabe.
 4. V zvezi s kupcem prodajalca ne zavezujejo nobeni kodeksi ravnanja v smislu člena 1826 (1) (e) civilnega zakonika. Prodajalec po prodaji blaga ali opravljeni naročeni storitvi ne opravlja drugih storitev, razen storitev, ki jih prodajalec izrecno navede na svoji spletni strani pri posameznem blagu ali storitvi.
 5. Kupec potrjuje, da prodajalec ne odgovarja za napake, ki so posledica vmešavanja tretjih oseb v spletno stran ali zaradi uporabe spletne strani v nasprotju z njenim namenom.

 

IX. Varstvo osebnih podatkov

 1. Prodajalec redno izpolnjuje vse svoje obveznosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Prodajalec je zaradi jasnosti izdal posebno Navodilo o varstvu osebnih podatkov , ki zadevo povzema.

 

 

X. Dostava

 1. Če ni drugače dogovorjeno, se vsa korespondenca v zvezi s posamezno pogodbo dostavi drugi stranki pisno, po elektronski pošti, osebno ali priporočeno po pošti preko poštnega operaterja (po lastni izbiri pošiljatelja). Korespondenca kupcu bo dostavljena na e-poštni naslov, naveden v uporabniškem računu kupca.

 

XI. Končne določbe

 1. Če razmerje, ki nastane v zvezi z uporabo spletnega mesta, ali pravno razmerje, vzpostavljeno s pogodbo, vsebuje mednarodni (tuji) element, se stranki strinjata, da razmerje ureja češko pravo. To ne posega v pravice potrošnika po splošno zavezujočih zakonskih predpisih.
 2. Prodajalec ima pravico prodajati blago na podlagi obrtnega dovoljenja in za dejavnosti prodajalca ni potrebno nobeno drugo dovoljenje. Kupec se lahko v zvezi z morebitnimi reklamacijami obrne na prodajalca. V kolikor bo pritožba kupca pri prodajalcu zavrnjena, bo spor reševalo pristojno sodišče (tj. stvarno in krajevno pristojno sodišče). Trgovinsko inšpekcijo v okviru svojih pristojnosti izvaja pristojni urad za trgovinska dovoljenja. Kupec se lahko obrne tudi na češko trgovinsko inšpekcijo.
 3. Organ za izvensodno reševanje (alternativno reševanje sporov) potrošniških sporov v zvezi z izdelki in storitvami, ki jih ponuja, prodaja, zagotavlja in posreduje prodajalec, je češki organ za trgovinsko inšpekcijo, katerega spletni naslov je: www.coi.cz .
 4. Če je ali postane katera koli določba te pogodbe neveljavna ali neučinkovita, se nadomesti z določbo, katere pomen je čim bližje neveljavni ali neučinkoviti določbi. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb. Spremembe in dopolnitve pogodbe ali SPP morajo biti v pisni obliki.
 5. Pogodbo, vključno s SPP-C, prodajalec arhivira v elektronski obliki in ni na voljo, razen za izpolnjevanje obveznosti prodajalca, ki jih določa veljavna zakonodaja. Prodajalec bo dal besedilo na razpolago kupcu na zahtevo.
 6. Pogodbeno razmerje med kupcem in prodajalcem je sklenjeno za čas, ki je določen z dobro izpolnitvijo pogodbenih strank po vsakokratni pogodbi. Če sklenjene pogodbe ali SPP v posameznih primerih ne določajo drugače, pogodbeni stranki nista upravičeni do odstopa od pogodbe pred njeno pravilno izpolnitvijo.
 7. Kontaktni podatki dobavitelja:

Naslov za dostavo: Hemnia s.r.o., Zahradnická 71, 261 01 Příbram III

Elektronski naslov: office@hemnia.com

Telefon: +420 774 420 732

 

 

Ti Splošni pogoji prodaje strankam začnejo veljati in veljati 24. aprila 2021.

 

 

Vzorec obrazca za odstop od pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo:

 

Obvestilo o odstopu od pogodbe

- Naslovnik:

email naslov:

- Obveščam vas, da odstopam od pogodbe o nakupu tega blaga (*)/o opravljanju teh storitev (*)

- Datum naročila (*)/Datum dostave (*)

- ime in priimek kupca

- Naslov kupca

- Podpis kupca (samo, če je ta obrazec poslan kot papirni dokument)

- Zmenek

(*) Ustrezno izbrišite ali vnesite podatke.