Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok obchodné spoločnosti Hemnia s.r.o. se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, Praha 2, 120 00, Česká republika, IČ: 093 06 269, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C 334153 (ďalej len "Predávajúci") pre predaj tovaru a poskytovanie služieb prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.hemnia.com fyzickými osobami - spotrebiteľovi (ďalej len "Kupujúci") (ďalej len "Reklamačný poriadok")

 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok. Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho voči spotrebiteľom (ďalej len "SOP") a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru alebo služby obstarávané od Predávajúceho.
 2. Povinnosť Kupujúceho zoznámiť sa. Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a SOP ešte pred objednaním tovaru alebo služby.
 3. Súhlas Kupujúceho. Uzatvorením zmluvy a prevzatím tovaru alebo akceptáciou služby od Predávajúceho Kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.
 4. Definícia. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo SOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo SOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy.
 5. Použiteľné predpisy. Vybavovanie reklamácií podlieha ustanoveniam zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník, a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, obidva v znení neskorších zmien a predpisov.

 

II. Podmienky uplatnenia reklamácie

 1. Spôsob uplatnenia reklamácie. Kupujúci je oprávnený reklamáciu uplatniť nasledovne:
  a. Osobne na ktorejkoľvek prevádzke Predávajúceho v prevádzkovej dobe príslušnej prevádzkarne.
  b. Písomne ​​zaslaním na adresu prevádzky Predávajúceho: Hemnia s. r. o., Zahradnická 71, Příbram III, 261 01, Česká republika.
 2. Kontakt na účely reklamácie. Predávajúceho možno na účely reklamácie kontaktovať tiež na telefónnom čísle +420 774 420 732 alebo emailu office@hemnia.com.
 3. Odovzdanie reklamácie Kupujúcim. Kupujúci reklamovaný predmet odovzdá / zašle Predávajúcemu vrátane všetkých jeho súčastí a riadne vyplneného reklamačného protokolu, ktorého vzor možno stiahnuť tu. Kupujúci k reklamačnému protokolu priloží faktúru či iným vierohodným spôsobom preukáže, že tovar zakúpil u Predávajúceho. V prípade, že Kupujúci na reklamáciu nepriložia reklamačný protokol či ho riadne nevyplní, je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť bez ďalšieho.
 4. Kompletnosť pri odovzdaní. Kupujúci je povinný odovzdať tovar do reklamačného konania kompletný. V prípade, že Kupujúci nedodá tovar kompletný a jeho kompletnosť je nevyhnutná na zistenie existencie reklamované chyby a / alebo na jej odstránenie, beh lehoty na vybavenie reklamácie začína až dodaním chýbajúcich častí.
 5. Hygiena pri odovzdaní. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie odovzdať tovar čistý v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami. Predávajúci je oprávnený odmietnuť reklamáciu Tovaru v prípade, že tovar nie je odovzdávaný v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.
 6. Zaslanie prepravnou službou. V prípade, že Kupujúci bude zasielať tovar Predávajúcemu alebo servisnému stredisku prepravnou službou, je povinný zabaliť reklamovaný tovar do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy tak, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu. U krehkého tovar musí zásielku označiť príslušnými symbolmi. Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov na uplatnenie reklamácie.
 7. Súčinnosť Kupujúceho. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu všetku súčinnosť nevyhnutnú na overenie existencie reklamovanej vady a na jej odstránenie (vrátane vyskúšania alebo demontáže výrobku).
 8. Okamžité oznámenie vady. Vadu treba oznámiť Predávajúcemu ihneď potom, čo bola zistená. V opačnom prípade môže mať táto skutočnosť za následok, že dôjde k zamietnutie reklamácie.
 9. Bežné opotrebovanie. Za chybu tovaru sa nepovažuje jeho bežné opotrebenie.
 10. Vada spôsobená Kupujúcim. Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci vadu sám spôsobil.
 11. Predaj veci použitých a vadných. U veci, ktorá bola predaná už ako použitá, nemožno reklamovať vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Kupujúcim. Pri veciach, ktoré sú predávané za nižšiu cenu, pretože (hoci nové) už pri predaji majú vadu, nemožno reklamovať tie vady, pre ktoré bola kúpna cena znížená. Predávajúci je povinný pri takejto veci Kupujúceho upozorniť, že vec má vadu a o akú chybu sa jedná, nie je to zrejmé už z povahy predaja.
 12. Dáta a informácie na predmete reklamácie. Predávajúci pri prevzatí tovaru k reklamačnému konaniu nezodpovedá za dáta a informácie Kupujúceho, ktoré sú uložené na pevných diskoch, pamätiach či ďalších nosičoch informácií, ktoré sú súčasťou tovaru preberaného k reklamácií, ani za prípadnú stratu takýchto dát a informácií.
 13. Oprava výrobku autorizovaným servisom. Právo na opravu výrobku je možné uplatniť tiež v príslušnom autorizovanom servise. Tovar môže Kupujúci doručiť osobne alebo prepravnou službou. Zoznam autorizovaných servisov je uvedený v záručnom liste, prípadne ho predávajúci poskytne Kupujúcemu na vyžiadanie.
 14. Potvrdenie o prijatí reklamácie. Predávajúci Kupujúcemu prijatie reklamácie potvrdí.

 

III. Záručná doba

 1. Lehoty na uplatnenie. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vád v lehote určenej obecnom právnym predpisom, ak nedojedná s Predávajúcim lehotu dlhšiu.
 2. Zodpovednosť za vady a záruka za akosť. Zodpovednosť za vady a záruku za akosť ďalej upravuje pre spotrebiteľov čl. VII SOP, s ktorými sa Kupujúci môže zoznámiť tu.

 

IV. Vybavenie reklamácie

 1. Lehota na vybavenie. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 (slovom: troch) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Predávajúci reklamáciu vybaví najneskôr do 30 (slovami: tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.
 2. Spôsoby vybavenia reklamácie. Reklamáciu je možné vybaviť nasledujúcimi spôsobmi:
 • Ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;
 • Kupujúci môže požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti, pričom právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.
 • Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny v prípade, keď nebolo možné chybu tovaru odstrániť opravou či výmenou, predávajúci neodstráni vadu v zákonom stanovenej lehote alebo ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád;
 • Kupujúci má právo požadovať primeranú zľavu, ak neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, popr. ak predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo ak by vykonanie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.
 1. Potvrdenie o vybavení reklamácie. Po skončení reklamačného konania Predávajúci Kupujúcemu do kópie Reklamačného protokolu potvrdí   dátum a spôsob vybavenia reklamácie, prípadne potvrdí opravu a dobu jej trvania. V prípade, že bola reklamácia posúdená Predávajúcim ako neoprávnená, má Kupujúci právo na vydanie písomného odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 27. 8. 2021.


Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

 

Vzor reklamačného protokolu k stiahnutiu:

Žiadna položka