Powered by Smartsupp

Regulamin reklamacji

Regulamin reklamacji firmy Hemnia s.r.o. z siedzibą Na Folimance 2155/15, Vinohrady, Praha 2, 120 00, Republika Czeska, nr ident. IČ: 093 06 269, zapisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przy Sądzie Miejskim w Pradze pod sygn. akt C 334153 (zw. dalej „Sprzedającym”), dotyczący sprzedaży towaru i świadczenia usług za pośrednictwem sklepu on-line umieszczonego pod adresem internetowym www.hemnia.com przez osoby fizyczne – konsumentów (zw. dalej „Kupującymi”) (zw. dalej „Regulaminem reklamacji”) 

I Postanowienia ogólne

1. Regulamin reklamacji. Niniejszy regulamin jest integralnym elementem Ogólnych warunków handlowych Sprzedającego w odniesieniu do konsumentów (zw. dalej „WHK”) i opisuje on procedury, w oparciu o które należy postępować podczas reklamacji towarów lub usług nabytych od Sprzedającego.

2. Obowiązek zapoznania się Kupującego z regulaminem reklamacji. Kupujący ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem reklamacji i WHK jeszcze przed zamówieniem towaru lub usługi.

3. zgoda Kupującego. Poprzez zawarcie niniejszej umowy i odbiór towaru lub akceptację usługi od Sprzedającego, Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin reklamacji.

4. Definicje. Definicje pojęć zawarte w niniejszym Regulaminie reklamacji mają pierwszeństwo przed definicjami w WHK. Jeśli niniejszy Regulamin reklamacji nie definiuje pojęcia, to jest ono rozumiane w znaczeniu zdefiniowanym w WHK. Jeśli nie jest ono zdefiniowane również tam, to rozumie się je w znaczeniu, w jakim stosują go ważne i aktualne ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Stosowane przepisy. Rozpatrywanie reklamacji podlega przepisom ustawy nr 89/2012 Sb., kodeks cywilny oraz ustawy nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumenta, oba z późniejszymi zmianami. 

II Warunki zgłaszania reklamacji

1. Sposób zgłaszania reklamacji. Kupujący może zgłosić reklamację w sposób następujący:

a) Osobiście w którymkolwiek zakładzie Sprzedającego w czasie pracy odpowiedniego zakładu.

b) Pisemnie przez wysyłkę na adres zakładu Sprzedającego: Hemnia s.r.o., Zahradnická 71, Příbram III, 261 01, Republika Czeska.

2. Kontakt dla potrzeb reklamacji. Ze Sprzedającym dla potrzeb reklamacji można się skontaktować także pod numerem telefonu +420 774 420 732 lub za pomocą e-maila office@hemnia.com.  

3. Przekazanie reklamacji przez Kupującego. Kupujący oddaje / wysyła reklamowany przedmiot Sprzedającemu, wraz z wszystkimi jego elementami i należycie wypełnionym protokołem reklamacji, którego wzór można pobrać tutaj. Kupujący do protokołu reklamacji załącza fakturę lub w inny wiarygodny sposób potwierdza, że towar nabył u Sprzedającego. Jeśli Kupujący do reklamacji nie załączy protokołu reklamacji lub jeśli go należycie nie wypełni, to Sprzedający ma prawo bez dodatkowych procedur odrzucić reklamację.

4.  Kompletność przy przekazaniu. Towar do postępowania reklamacyjnego musi zostać przekazany przez Kupującego w stanie kompletnym. Jeśli Kupujący nie dostarczy towaru w stanie kompletnym, a kompletność towaru jest niezbędna do ustalenia istnienia reklamowanej wady i/lub do jej usunięcia, bieg terminu na rozpatrzenie reklamacji zaczyna być liczony z chwilą dostarczenia brakujących części.

5. Higiena przy przekazywaniu. Kupujący ma obowiązek, by przy zgłaszaniu reklamacji przekazać towar w stanie czystym zgodnie z przepisami higienicznymi oraz ogólnymi zasadami higieny. Sprzedający ma prawo odrzucić reklamację Towaru, jeśli Towar nie jest przekazywany zgodnie z przepisami higienicznymi i ogólnymi zasadami higieny.

6. Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej. Jeśli Kupujący towar do Sprzedającego lub serwisu będzie wysyłać za pośrednictwem firmy kurierskiej, to ma on obowiązek zapakować reklamowany towar w odpowiedni i wystarczająco chroniący materiał opakowaniowy spełniający wymagania transportu, w taki sposób, by w trakcie transportu nie doszło do jego uszkodzenia. W przypadku towarów kruchych, przesyłkę należy oznaczyć odpowiednimi symbolami. Kupujący ma prawo do rekompensaty zasadnie poniesionych kosztów na realizację reklamacji.

7. Współdziałanie Kupującego. Kupujący ma obowiązek współpracować ze Sprzedającym w zakresie niezbędnym do weryfikacji istnienia reklamowanej wady i do jej usunięcia (łącznie z przetestowaniem lub demontażem produktu).

8. Natychmiastowe zgłoszenie wady. Wadę należy zgłosić Sprzedającemu natychmiast po jej stwierdzeniu. Niezastosowanie się do tej zasady może spowodować odrzucenie reklamacji.

9. Bieżące zużycie. Za wadę towaru nie uważa się jego bieżącego zużycia.

10. Wada spowodowana przez Kupującego. Prawo z tytułu wadliwej realizacji nie przysługuje Kupującemu, jeśli to on sam spowodował wadę.

11. Sprzedaż rzeczy używanych i wadliwych. W przypadku rzeczy, które sprzedano jako użyte, nie ma możliwości reklamowania wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia, którą dana rzecz miała przy odbiorze przez Kupującego. W przypadku rzeczy, które są sprzedawane za niższą cenę, ponieważ (chociaż są nowe) już przy sprzedaży mają wadę, to przedmiotowych wad, z powodu których cena kupna została obniżona, nie można reklamować. Sprzedający ma w przypadku takiej rzeczy obowiązek poinformować Kupującego, że rzecz posiada wadę i jaka to jest wada, o ile nie wynika to już z charakteru sprzedaży.

12. Dane i informacje na przedmiocie reklamacji. Sprzedający przy odbiorze towaru do postępowania reklamacyjnego nie odpowiada za dane i informacje Kupującego, które są przechowywane na twardych dyskach, pamięciach czy na innych nośnikach informacji, będących elementem towaru odbieranego do reklamacji, ani też [nie odpowiada] za ewentualną utratę takich danych i informacji.

13. Naprawa produktu przez autoryzowany serwis. Prawo do naprawy produktu można zgłaszać także w odpowiednim autoryzowanym serwisie. Kupujący towar może doręczyć osobiście lub za pomocą przewoźnika. Wykaz autoryzowanych serwisów podano w karcie gwarancyjnej, ewentualnie Sprzedający na życzenie może go udostępnić.

14. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji. Sprzedający potwierdza Kupującemu przyjęcie reklamacji.

 

III Okres gwarancji

1. Terminy zgłaszania. Kupujący ma prawo skorzystać z prawa z tytułu wad w terminie określonym przez ogólny przepis prawa, o ile nie uzgodni ze Sprzedającym dłuższego okresu.

2. Odpowiedzialność za wady i gwarancja na jakość. Kwestię odpowiedzialności za wady oraz gwarancji na jakość reguluje ponadto dla konsumenta art. VII WHK, z którymi Kupujący może się zapoznać tutaj.

IV Rozpatrywanie reklamacji

1. Termin załatwienia reklamacji. Sprzedający lub upoważniony przez niego pracownik decyduje o reklamacji od razu, w złożonych przypadkach do 3 (słownie: trzech) dni roboczych. Do tego terminu nie wlicza się okresu potrzebnego na fachową ocenę wady, stosownie do rodzaju danego produktu lub usługi. Sprzedający załatwia reklamację do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zgłoszenia reklamacji, o ile nie uzgodni z Kupującym dłuższego terminu.

2. Sposób załatwienia reklamacji. Reklamację można załatwić w następujący sposób:

  1. Jeśli wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, Kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady;
  2. Kupujący może także zażądać dostawy nowej rzeczy pozbawionej wad, o ile to rozwiązanie z uwagi na charakter wady nie jest niewspółmierne. Jeżeli wada dotyczy tylko elementu danej rzeczy, Kupujący może zażądać jedynie wymiany elementu, przy czym prawo do wymiany nowej rzeczy lub wymiany elementu, Kupujący ma także w przypadku wady, którą można usunąć, jeśli rzeczy nie można należycie użytkować z powodu powtarzającego się występowania wady po naprawie lub z uwagi na większą ilość wad.
  3. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy i domagać się zwrotu kwoty ceny zakupu w przypadku gdy nie było możliwości usunięcia wady towaru poprzez naprawę lub wymianę, Sprzedający nie usunął wady w terminie ustawowym lub jeśli rzeczy nie można należycie użytkować z uwagi na powtarzające się występowanie wady po naprawie bądź z uwagi na większą ilość wad;
  4. Kupujący ma prawo zażądać stosownego rabatu, jeśli nie odstąpi on od umowy lub jeśli nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowej rzeczy bez wady, do wymiany jej elementu lub naprawy rzeczy, w przypadku gdy Sprzedający nie może mu dostarczyć nowej rzeczy pozbawionej wad, wymienić jej elementu lub naprawić rzeczy, ewent. jeśli Sprzedający nie uzgodni naprawy w stosownym terminie lub jeśli uzgodnienie naprawy powodowałoby znaczące problemy po stronie Kupującego.

3. Potwierdzenie załatwienia reklamacji. Po skończeniu postępowania reklamacyjnego, Sprzedający w kopii Protokołu reklamacyjnego potwierdza datę i sposób załatwienia reklamacji, ewentualnie potwierdza naprawę i czas jej trwania.  Gdyby reklamacja została oceniona przez Sprzedającego jako nieuzasadniona, Kupującemu przysługuje prawo do wydania pisemnego uzasadnienia odrzucenia reklamacji.

 

Niniejszy Regulamin reklamacji zaczyna obowiązywać i wchodzi w życie z dniem 27. 8. 2021. 

Zmiany regulaminu reklamacji zastrzeżone. 

 

Wzór protokołu reklamacji do pobrania:

Brak przedmiotu