Klachtenprocedure van Hemnia s.r.o., gevestigd te Na Folimance 2155/15, Vinohrady, Praag 2, 120 00, Tsjechië, ID nr.: 093 06 269, ingeschreven in het handelsregister bij de gemeentelijke rechtbank in Praag onder handelsregisternummer C 334153 (hierna te noemen "Verkoper") voor de verkoop van goederen en diensten via de online winkel op het internetadres www.hemnia.com door natuurlijke personen - consumenten (hierna te noemen "Koper") (hierna te noemen "Klachtenprocedure").

I. Algemene bepalingen

 1. Klachtenprocedure. Deze Klachtenprocedure is een integraal onderdeel van de Algemene Consumentenvoorwaarden van de Verkoper (hierna de "SOP" genoemd) en beschrijft de procedure die moet worden gevolgd bij het indienen van een klacht over goederen of diensten die van de Verkoper zijn gekocht.
 2. Kennismakingsplicht Koper. De Koper is verplicht om kennis te nemen van de Klachtenregeling en de SOP voordat hij goederen of diensten bestelt.
 3. Instemming van de Koper. Door het Contract aan te gaan en de goederen of diensten van de Verkoper te accepteren, gaat de Koper akkoord met deze Klachtenprocedure.
 4. Definitie. De definities van begrippen in deze Klachtenregeling hebben voorrang boven de definities in de SOP. Als een begrip niet in deze Klachtenregeling is gedefinieerd, wordt het geïnterpreteerd in de betekenis waarin het in de SOP is gedefinieerd. Als het daarin niet wordt gedefinieerd, wordt het geïnterpreteerd in de betekenis waarin het wordt gebruikt in de toepasselijke en geldende algemeen bindende wetgeving.
 5. Toepasselijke regelgeving. De behandeling van klachten is onderworpen aan de bepalingen van Wet nr. 89/2012 Coll., het Burgerlijk Wetboek, en Wet nr. 634/1992 Coll., inzake consumentenbescherming, beide zoals gewijzigd.

II. Voorwaarden voor het indienen van een klacht

 1. De Koper heeft het recht om als volgt te reclameren:
  a. Persoonlijk in een van de vestigingen van de Verkoper tijdens de openingstijden van de betreffende vestiging.
  b. Schriftelijk aan het bedrijfsadres van de Verkoper: Hemnia s.r.o., Zahradnická 71, Příbram III, 261 01, Tsjechië.
 2. Contact voor klachten. Voor klachten kan contact worden opgenomen met de Verkoper per telefoon op +420 774 420 732 of per e-mail op office@hemnia.com
 3. Overhandiging van de klacht door de Koper. De Koper dient het gereclameerde artikel aan de Verkoper te overhandigen/op te sturen, inclusief alle onderdelen en een volledig ingevuld reclamatierapport, waarvan een voorbeeld hier kan worden gedownload. De Koper dient een factuur bij het klachtenrapport te voegen of op een andere geloofwaardige manier te bewijzen dat hij/zij de goederen van de Verkoper heeft gekocht. In het geval dat de Koper het klachtenrapport niet bijvoegt of het niet naar behoren invult, heeft de Verkoper het recht om de claim zonder verdere vertraging af te wijzen.
 4. Volledigheid bij overhandiging. De Koper is verplicht om de goederen compleet te overhandigen voor de reclamatieprocedure. Indien de Koper nalaat de goederen compleet te leveren en hun volledigheid noodzakelijk is om het bestaan van het geclaimde gebrek vast te stellen en/of het gebrek te verhelpen, begint de termijn voor het afwikkelen van de claim pas te lopen bij de levering van de ontbrekende onderdelen.
 5. Hygiëne bij overhandiging. De Koper is verplicht om bij het indienen van een claim de Goederen schoon op te leveren in overeenstemming met de hygiënevoorschriften en algemene hygiëneprincipes. De Verkoper heeft het recht om een claim voor Goederen af te wijzen als de Goederen niet in overeenstemming met de hygiënevoorschriften en algemene hygiëneprincipes worden overhandigd.
 6. Verzending per transportdienst. In het geval dat de Koper de Goederen naar de Verkoper of het Servicecentrum zal verzenden per transportdienst, is de Koper verplicht om de geclaimde Goederen te verpakken in geschikt en voldoende beschermend verpakkingsmateriaal dat voldoet aan de vereisten van het transport, zodat deze niet beschadigd raken tijdens het transport. In het geval van breekbare goederen moet de zending worden gemarkeerd met de juiste symbolen.De koper heeft recht op vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte kosten voor het indienen van de claim.
 7. Medewerking van de Koper. De Koper is verplicht de Verkoper alle noodzakelijke medewerking te verlenen om het bestaan van het geclaimde gebrek te verifiëren en het gebrek te verhelpen (met inbegrip van het testen of demonteren van het product).
 8. Het defect moet onmiddellijk na ontdekking worden gemeld aan de Verkoper. Als dit niet gebeurt, kan de claim worden afgewezen.
 9. Normale slijtage. Normale slijtage wordt niet beschouwd als een gebrek aan de goederen.
 10. Gebrek veroorzaakt door de Koper. De Koper kan geen aanspraak maken op het recht van gebrekkige nakoming als de Koper het gebrek heeft veroorzaakt.
 11. Verkoop van gebruikte en gebrekkige zaken. In het geval van een zaak die reeds als gebruikt is verkocht, kan geen aanspraak worden gemaakt op gebreken die overeenkomen met de mate van gebruik of slijtage die de zaak had op het moment van overname door de koper.In het geval van zaken die tegen een lagere prijs zijn verkocht omdat ze (hoewel nieuw) al een gebrek hadden op het moment van verkoop, kan geen aanspraak worden gemaakt op die gebreken waarvoor de koopprijs is verlaagd.De verkoper is verplicht om in het geval van een dergelijke zaak aan de koper te melden dat de zaak een gebrek heeft en wat het gebrek is, tenzij dit al duidelijk is uit de aard van de verkoop.
 12. Data en informatie over het onderwerp van de klacht. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de gegevens en informatie van de Koper die zijn opgeslagen op harde schijven, geheugen of andere informatiedragers die deel uitmaken van de voor reclamatie geaccepteerde goederen, noch voor enig verlies van dergelijke gegevens en informatie.
 13. Reparatie van het product door een erkende serviceprovider. Het recht om het product te laten repareren kan ook worden uitgeoefend bij het betreffende erkende servicecentrum. De Koper kan de goederen persoonlijk of via een verzendservice afleveren. Een lijst van geautoriseerde servicecentra is opgenomen in de garantiekaart of wordt op verzoek door de Verkoper aan de Koper verstrekt.
 14. Ontvangstbevestiging van de vordering. De Verkoper bevestigt de ontvangst van de vordering aan de Koper.

III. Garantieperiode

 1. Termijnen voor reclameren. De Koper heeft het recht om het recht op gebreken uit te oefenen binnen de door de gemeentewet gestelde termijn, tenzij een langere termijn is overeengekomen met de Verkoper.
 2. Aansprakelijkheid voor gebreken en kwaliteitsgarantie. De aansprakelijkheid voor gebreken en de kwaliteitsgarantie zijn voor de consument verder geregeld in artikel VII van de SOP, waarvan de Koper hier kennis kan nemen.

IV. Afhandeling van claims

 1. Termijn voor afhandeling. De Verkoper of een door hem gemachtigde medewerker beslist onmiddellijk over de klacht, in complexe gevallen binnen 3 (zegge: drie) werkdagen. De Verkoper zal de klacht afhandelen binnen 30 (zegge: dertig) dagen na de datum van de klacht, tenzij een langere termijn is overeengekomen met de Koper.
 2. Wijze van afhandeling van klachten. Een klacht kan op de volgende manieren worden afgehandeld:
 3. Als het defect zonder onnodige vertraging kan worden verwijderd, heeft de Koper het recht om het defect kosteloos te laten verwijderen;
 4. De Koper kan ook de levering van een nieuwe zaak zonder gebreken eisen, tenzij dit onredelijk is gezien de aard van het gebrek. Als het gebrek slechts een deel van de zaak betreft, kan de Koper alleen vervanging van het deel eisen, terwijl de Koper ook recht heeft op levering van een nieuwe zaak of vervanging van het deel in het geval van een verwijderbaar gebrek als de zaak niet goed kan worden gebruikt als gevolg van herhaling van het gebrek na reparatie of als gevolg van een groter aantal gebreken.
 5. De Koper heeft het recht om zich terug te trekken uit het contract en een terugbetaling van de aankoopprijs te eisen indien het gebrek aan de goederen niet kon worden verholpen door reparatie of vervanging, de Verkoper het gebrek niet binnen de wettelijke termijn verhelpt of indien de zaak niet naar behoren kan worden gebruikt als gevolg van het terugkeren van het gebrek na reparatie of als gevolg van een groter aantal gebreken;
 6. De Koper heeft het recht om een redelijke korting te eisen als hij zich niet terugtrekt uit de overeenkomst of geen gebruik maakt van het recht om een nieuwe zaak zonder gebreken geleverd te krijgen, een deel van de zaak te laten vervangen of de zaak te laten repareren, als de Verkoper geen nieuwe zaak zonder gebreken kan leveren, een deel van de zaak kan vervangen of de zaak kan repareren, of als de Verkoper het gebrek niet binnen een redelijke termijn verhelpt, tenzij het verhelpen van het gebrek de Koper aanzienlijke problemen zou opleveren.
 7. Bevestiging van de afhandeling van de klacht. Na afronding van de klachtenprocedure bevestigt Verkoper aan Koper in een kopie van het Klachtenrapport de datum en wijze van afhandeling van de klacht, dan wel bevestigt hij de reparatie en de duur van de reparatie. Indien de klacht door Verkoper als ongegrond wordt beoordeeld, heeft Koper recht op een schriftelijke onderbouwing van de afwijzing van de klacht.

Deze Klachtenregeling treedt in werking op 27 augustus 2021.

Wijzigingen in de Klachtenregeling zijn onder voorbehoud.

Voorbeeldrapport hier

 

Geen item