Hemnia s.r.o.:n, kotipaikka Na Folimance 2155/15, Vinohrady, Prague 2, 120 00, Tšekin tasavalta, ID-numero: 093 06 269, rekisteröity Prahan kunnallistuomioistuimen kaupparekisteriin kaupparekisterinumerolla C 334153 (jäljempänä 'myyjä'), valitusmenettely, joka koskee tavaroiden ja palveluiden myyntiä Internet-osoitteessa www.hemnia.com sijaitsevan verkkokaupan kautta, jota harjoittavat luonnolliset henkilöt - kuluttajat (jäljempänä 'ostaja') (jäljempänä 'valitusmenettely').

I. Yleiset säännökset

 1. Valitusmenettely. Tämä reklamaatiomenettely on olennainen osa Myyjän yleisiä sopimusehtoja kuluttajille (jäljempänä "SOP"), ja siinä kuvataan menettely, jota noudatetaan tehtäessä reklamaatio Myyjältä ostetuista tavaroista tai palveluista.
 2. Ostajan velvollisuus tutustua. Ostaja on velvollinen tutustumaan reklamaatiomenettelyyn ja SOP:iin ennen tavaroiden tai palvelujen tilaamista.
 3. Ostajan suostumus. Tekemällä sopimuksen ja hyväksymällä tavarat tai palvelut Myyjältä Ostaja hyväksyy nämä valitusmenettelyt.
 4. Määritelmä. Tässä valitusmenettelyssä olevat termien määritelmät ovat ensisijaisia SOP:n määritelmiin nähden. Jos tässä valitusmenettelyssä ei määritellä termiä, sitä on tulkittava siinä merkityksessä kuin se on määritelty SOP:ssa. Jos termiä ei ole määritelty menettelyssä, sitä on tulkittava siinä merkityksessä, jossa sitä käytetään sovellettavassa ja voimassa olevassa yleisesti sitovassa lainsäädännössä.
 5. Sovellettavat säännökset. Valitusten käsittelyyn sovelletaan siviililakia (laki nro 89/2012) ja kuluttajansuojalakia (laki nro 634/1992), sellaisina kuin ne ovat muutettuina.

II. Valituksen tekemisen edellytykset

 1. Ostajalla on oikeus tehdä reklamaatio seuraavasti:
  a. Henkilökohtaisesti missä tahansa Myyjän toimipaikassa kyseisen toimipaikan aukioloaikoina.
  b. Kirjallisesti Myyjän liikeosoitteeseen: Hemnia s.r.o., Zahradnická 71, Příbram III, 261 01, Tšekki.
 2. Yhteydenotto valitusta varten. Myyjään voi ottaa yhteyttä valitusta varten myös puhelimitse numeroon +420 774 420 732 tai sähköpostitse osoitteeseen office@hemnia.com
 3. Ostaja luovuttaa valituksen. Ostajan on luovutettava/lähetettävä reklamoitu tuote myyjälle kaikkine osineen sekä asianmukaisesti täytetty reklamaatioraportti, jonka malli on ladattavissa täältä. Ostajan on liitettävä reklamaatioraporttiin lasku tai muutoin todistettava uskottavasti, että hän on ostanut tavarat myyjältä. Jos ostaja ei liitä reklamaatioraporttia tai ei täytä sitä asianmukaisesti, myyjällä on oikeus hylätä reklamaatio viipymättä.
 4. Täydellisyys luovutuksen yhteydessä. Ostaja on velvollinen luovuttamaan tavarat täydellisinä reklamaatiomenettelyä varten. Jos ostaja ei toimita tavaroita täydellisinä ja niiden täydellisyys on tarpeen väitetyn virheen olemassaolon toteamiseksi ja/tai sen korjaamiseksi, reklamaation selvittämisen määräaika alkaa vasta, kun puuttuvat osat on toimitettu.
 5. Hygienia luovutuksen yhteydessä. Ostaja on velvollinen luovuttamaan tavaran puhtaana hygieniamääräysten ja yleisten hygieniaperiaatteiden mukaisesti, kun hän tekee reklamaation.Myyjällä on oikeus hylätä tavaraa koskeva reklamaatio, jos tavaraa ei luovuteta hygieniamääräysten ja yleisten hygieniaperiaatteiden mukaisesti.
 6. Lähetys merenkulkupalvelun mukaan. Jos Ostaja lähettää Tavarat Myyjälle tai Palvelukeskukselle kuljetuspalvelun välityksellä, Ostaja on velvollinen pakkaamaan vaaditut Tavarat kuljetusvaatimukset täyttävään, sopivaan ja riittävän suojaavaan pakkausmateriaaliin siten, etteivät ne vahingoitu kuljetuksen aikana. Jos kyseessä on hauras tavara, lähetys on merkittävä asianmukaisilla symboleilla.ostajalla on oikeus saada korvaus reklamaation tekemisestä kohtuullisesti aiheutuneista kustannuksista.
 7. Ostajan yhteistyö. Ostaja on velvollinen antamaan myyjälle kaiken tarvittavan yhteistyön väitetyn vian olemassaolon todentamiseksi ja sen poistamiseksi (mukaan lukien tuotteen testaaminen tai purkaminen).
 8. Viasta on ilmoitettava Myyjälle välittömästi sen havaitsemisen jälkeen. Jos näin ei tehdä, reklamaatio voidaan hylätä.
 9. Normaali kuluminen. Normaalia kulumista ei pidetä tavaroissa olevana vikana.
 10. Ostajan aiheuttama virhe. Ostajalla ei ole oikeutta virheelliseen suoritukseen, jos ostaja on aiheuttanut virheen.
 11. Käytettyjen ja viallisten tavaroiden myynti. Kun kyseessä on jo käytettynä myyty tavara, ei voida vaatia virheitä, jotka vastaavat sitä käyttöastetta tai kuluneisuutta, joka tavaralla oli ostajan haltuunottohetkellä.Kun kyseessä on tavara, joka on myyty halvemmalla, koska siinä (vaikka se on uusi) oli virhe jo myyntiajankohtana, ei voida vaatia virheitä, joiden vuoksi ostohintaa on alennettu.Myyjä on velvollinen ilmoittamaan ostajalle tällaisen tavaran osalta, että tavarassa on virhe ja mikä virhe siinä on, ellei tämä käy ilmi jo kaupan luonteesta.
 12. Päivämäärät ja tiedot valituksen kohteesta. Myyjä ei ole vastuussa ostajan kiintolevyille, muistiin tai muille tietovälineille tallennetuista tiedoista ja informaatiosta, jotka ovat osa reklamaatioon hyväksyttyä tavaraa, eikä tällaisten tietojen ja informaation katoamisesta.
 13. Tuotteen korjaaminen valtuutetun huoltoliikkeen toimesta. Oikeutta tuotteen korjaamiseen voi käyttää myös asianomaisessa valtuutetussa huoltokeskuksessa. Ostaja voi toimittaa tuotteet henkilökohtaisesti tai kuljetuspalvelun välityksellä. Luettelo valtuutetuista huoltokeskuksista on takuukortissa tai myyjä toimittaa sen ostajalle pyynnöstä.
 14. Vahvistus vaatimuksen vastaanottamisesta. Myyjän on annettava ostajalle vahvistus reklamaation vastaanottamisesta.

III. Takuuaika

 1. Hakemusten jättämisen määräajat. Ostajalla on oikeus käyttää virheoikeuttaan kunnallislaissa säädetyssä määräajassa, ellei myyjän kanssa sovita pidemmästä määräajasta.
 2. Vastuu virheistä ja laatutakuu. Virhevastuuta ja laatutakuuta säännellään kuluttajan osalta tarkemmin SOP:n VII artiklassa, johon ostaja voi tutustua täällä.

IV. Korvausvaatimusten käsittely

 1. Käsittelyn määräaika. Myyjän tai hänen valtuuttamansa työntekijän on ratkaistava valitus välittömästi, monimutkaisissa tapauksissa 3 (sanoin: kolmen) työpäivän kuluessa. Myyjän on ratkaistava reklamaatio 30 (sanoin: kolmenkymmenen) päivän kuluessa reklamaatiopäivästä, ellei ostajan kanssa sovita pidemmästä määräajasta.
 2. Valitusten ratkaisumenetelmät. Kantelu voidaan ratkaista seuraavilla tavoilla:
 3. Jos vika voidaan poistaa ilman aiheetonta viivytystä, ostajalla on oikeus saada vika poistettua maksutta;
 4. Ostaja voi myös vaatia uuden, virheettömän tavaran toimittamista, ellei se ole vian luonteen vuoksi kohtuutonta. Jos vika koskee vain osaa tavarasta, ostaja voi vaatia vain osan vaihtamista, kun taas ostajalla on oikeus uuden tavaran toimittamiseen tai osan vaihtamiseen myös poistettavan vian tapauksessa, jos tavaraa ei voida käyttää asianmukaisesti sen vuoksi, että vika toistuu korjauksen jälkeen tai että vikoja on useampia.
 5. Ostajalla on oikeus purkaa sopimus ja vaatia kauppahinnan palauttamista, jos tavaran vikaa ei ole voitu poistaa korjaamalla tai vaihtamalla, jos myyjä ei poista virhettä lakisääteisessä määräajassa tai jos tavaraa ei voida käyttää asianmukaisesti, koska vika toistuu korjauksen jälkeen tai koska vikoja on enemmän;
 6. Ostajalla on oikeus vaatia kohtuullista hinnanalennusta, jos hän ei peru sopimusta tai jos hän ei käytä oikeuttaan saada uusi virheetön tavara, vaihtaa tavaran osa tai korjata tavara, jos myyjä ei pysty toimittamaan uutta virheetöntä tavaraa, vaihtamaan tavaran osaa tai korjaamaan tavaraa tai jos myyjä ei korjaa virhettä kohtuullisessa ajassa, paitsi jos virheen korjaaminen aiheuttaisi ostajalle huomattavia vaikeuksia.
 7. Vahvistus valituksen ratkaisemisesta. Valituskäsittelyn päätyttyä myyjän on vahvistettava ostajalle valitusraportin jäljennöksellä valituksen ratkaisupäivä ja -tapa tai vahvistettava korjaus ja korjauksen kesto. Jos myyjä katsoo reklamaation perusteettomaksi, ostajalla on oikeus saada kirjallinen perustelu reklamaation hylkäämiselle.

Tämä valitusmenettely tulee voimaan 27. elokuuta 2021.

 Valitusmenettelyyn voidaan tehdä muutoksia.

Esimerkki valituskertomuksesta täällä

 

Ei tuotetta