Γενικοί όροι και προϋποθέσεις έναντι των καταναλωτών

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της εμπορικής εταιρείας Hemnia sro , με την καταστατική της έδρα στη Na Folimance 2155/15, Vinohrady , 120 00 Praha 2, Τσεχική Δημοκρατία, αριθμός ταυτότητας 093 06 269, καταχωρισμένος στον φάκελο αριθ. C 334153 στο εμπορικό μητρώο που τηρεί το Δημοτικό Δικαστήριο στην Πράγα (στο εξής ο « Πωλητής »), για την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα – καταναλωτές (εφεξής ο « Αγοραστής ») μέσω του διαδικτυακού καταστήματος που διαχειρίζεται ο Πωλητής στη διεύθυνση Διαδικτύου www.hemnia.com (εφεξής ως « GTC-C »).

 

I. Εισαγωγικές διατάξεις

 1. Οι GTC-C ρυθμίζουν αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών που προκύπτουν σε σχέση ή βάσει της σύμβασης αγοράς ή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (εφεξής η « Σύμβαση ») που συνάπτεται μεταξύ του Πωλητή και ενός φυσικού προσώπου - καταναλωτή μέσω της σύμβασης του πωλητή. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. Ο Πωλητής λειτουργεί το ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση Διαδικτύου www.hemnia.com μέσω της διεπαφής ιστού (εφεξής « Διεπαφή Ιστού του ηλεκτρονικού καταστήματος »).
 2. Οι GTC-C ρυθμίζουν περαιτέρω τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών κατά τη χρήση του ιστότοπου του Πωλητή που βρίσκεται στη διεύθυνση www.hemnia.com (εφεξής ο « Ιστότοπος ») και άλλες σχετικές νομικές σχέσεις.
 3. Οι GTC-C δεν ισχύουν σε περιπτώσεις όπου το άτομο που σκοπεύει να αγοράσει αγαθά ή να ζητήσει υπηρεσίες από τον Πωλητή ενεργεί κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων κατά την παραγγελία των αγαθών ή των υπηρεσιών ή εάν το πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, η συναφθείσα Σύμβαση θα διέπεται από τους Γενικούς Επιχειρηματικούς Όρους Επιχειρηματικών Σχέσεων με Φυσικά Πρόσωπα – Επιχειρηματίες ή Νομικά Πρόσωπα, τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ .
 4. Στη Σύμβαση μπορούν να συμφωνηθούν διατάξεις που αναβάλλονται από τον ΓΟΠ-C. Διαφορετικές διατάξεις στη Σύμβαση υπερισχύουν των διατάξεων του GTC-C.
 5. Οι GTC-C αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης. Η σύμβαση και ο GTC-C συντάσσονται στην Τσεχική γλώσσα. Η σύμβαση θα συναφθεί στα Τσεχικά.
 6. Ο Πωλητής μπορεί να αλλάξει ή να τροποποιήσει τη διατύπωση του GTC-C. Η διάταξη αυτή δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την περίοδο ισχύος της προηγούμενης διατύπωσης του GTC-C.

 

II. Λογαριασμός χρήστη

 1. Οι αγοραστές που έχουν εγγραφεί στον Ιστότοπο μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διεπαφή χρήστη τους. Ο Αγοραστής μπορεί να παραγγείλει αγαθά ή υπηρεσίες από τη διεπαφή χρήστη του (εφεξής « Λογαριασμός χρήστη »). Εάν το επιτρέπει η διεπαφή ιστού του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο Αγοραστής μπορεί επίσης να παραγγείλει προϊόντα ή υπηρεσίες χωρίς εγγραφή, απευθείας από τη διεπαφή Ιστού του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 2. Κατά την εγγραφή στον Ιστότοπο και την παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών, ο Αγοραστής υποχρεούται να δηλώνει όλες τις πληροφορίες σωστά και με ειλικρίνεια. Ο Αγοραστής υποχρεούται να ενημερώνει τα δεδομένα που αναφέρονται στον Λογαριασμό Χρήστη σε περίπτωση αλλαγής τους. Τα δεδομένα που παρέχονται από τον Αγοραστή στον Λογαριασμό Χρήστη και κατά την παραγγελία των αγαθών ή των υπηρεσιών θα θεωρούνται σωστά από τον Πωλητή.
 3. Εάν ο Αγοραστής συμπληρώσει δεδομένα για μια νομική οντότητα (επωνυμία, αριθμός εταιρικής ταυτότητας και αριθμός φορολογικού μητρώου), ο πωλητής θα θεωρήσει ότι ο Αγοραστής ενεργεί για λογαριασμό αυτού του νομικού προσώπου και θα χειριστεί την παραγγελία του νομικού προσώπου σύμφωνα με παρ. 3 του άρθρου Ι. του παρόντος.
 4. Η πρόσβαση στον Λογαριασμό Χρήστη διασφαλίζεται με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Ο Αγοραστής υποχρεούται να διατηρεί εμπιστευτικότητα σχετικά με τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την πρόσβαση στον Λογαριασμό Χρήστη του και σημειώνει ότι ο Πωλητής δεν ευθύνεται για την παράβαση αυτής της υποχρέωσης από τον Αγοραστή.
 5. Ο Αγοραστής δεν δικαιούται να επιτρέψει τη χρήση του Λογαριασμού Χρήστη από τρίτους.
 6. Ο Πωλητής μπορεί να ακυρώσει τον Λογαριασμό Χρήστη, ειδικά εάν ο Αγοραστής δεν έχει χρησιμοποιήσει τον Λογαριασμό Χρήστη του/της για περισσότερο από 1 (με λόγια: ένα ) έτος ή εάν ο Αγοραστής παραβεί τις υποχρεώσεις του βάσει της συναφθείσας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του GTC-C) .
 7. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι ο Λογαριασμός Χρήστη ενδέχεται να μην είναι συνεχώς διαθέσιμος, ειδικά λόγω της απαραίτητης συντήρησης του εξοπλισμού υλικού και λογισμικού του Πωλητή ή της απαραίτητης συντήρησης υλικού και λογισμικού τρίτων.

 

III. Σύναψη Σύμβασης

 1. Η διεπαφή ιστού του ηλεκτρονικού καταστήματος περιέχει τη λίστα των αγαθών και των υπηρεσιών που προσφέρει ο Πωλητής, συμπεριλαμβανομένων των τιμών τους. Οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών αναγράφονται συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας. Περιλαμβάνουν επίσης όλα τα σχετικά τέλη και, εάν ισχύουν, τυχόν τέλη και δικαιώματα άδειας χρήσης . Η προσφορά αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και οι τιμές των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών, παραμένουν σε ισχύ καθ' όλη την περίοδο για την οποία εμφανίζονται στη Διεπαφή Ιστού του ηλεκτρονικού καταστήματος. Αυτή η διάταξη δεν περιορίζει τη δυνατότητα του Πωλητή να συνάπτει Συμβάσεις με ατομικά συμφωνημένους όρους.
 2. Όλες οι προσφορές για πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών που τοποθετούνται στη Διεπαφή Ιστού του E-shop δεν είναι δεσμευτικές και ο Πωλητής δεν έχει καμία υποχρέωση να συνάψει Σύμβαση για την πώληση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών.
 3. Η διεπαφή ιστού του ηλεκτρονικού καταστήματος υποδεικνύει επίσης το κόστος συσκευασίας και παράδοσης των αγαθών και των υπηρεσιών. Οι πληροφορίες σχετικά με το κόστος που σχετίζεται με τη συσκευασία και την παράδοση των αγαθών και των υπηρεσιών που εμφανίζονται στη διεπαφή ιστού του ηλεκτρονικού καταστήματος ισχύουν μόνο για αγαθά και υπηρεσίες που παραδίδονται στην επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας.
 4. Για να παραγγείλετε τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, ο Αγοραστής θα συμπληρώσει τη φόρμα παραγγελίας στη διεπαφή ιστού του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ειδικότερα, στη φόρμα πρέπει να εισαχθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:
  α) παραγγελθέντα αγαθά και υπηρεσίες (ο Αγοραστής θα «βάλει» τα παραγγελθέντα αγαθά ή την υπηρεσία στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών του Ηλεκτρονικού καταστήματος Web β) Διεπαφή). β) τρόπος πληρωμής της τιμής αγαθών και υπηρεσιών, απαιτούμενος τρόπος παράδοσης των παραγγελθέντων αγαθών και υπηρεσιών. γ) και πληροφορίες σχετικά με το κόστος που σχετίζεται με την παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών και υπηρεσιών (εφεξής συλλογικά καλούμενη « Παραγγελία »).
 5. Πριν από την αποστολή της Παραγγελίας στον Πωλητή, ο Αγοραστής έχει τη δυνατότητα να ελέγξει και, εάν χρειάζεται, να αλλάξει τα δεδομένα που εισήγαγε στην παραγγελία. Αυτό δίνει στον Αγοραστή τη δυνατότητα να εντοπίσει και να διορθώσει τα λάθη που έγιναν κατά τη συμπλήρωση της Παραγγελίας. Στη συνέχεια, ο Αγοραστής θα στείλει την Παραγγελία στον Πωλητή κάνοντας κλικ στο κουμπί "Αποστολή". Ο Πωλητής θα θεωρήσει τα δεδομένα που δίνονται στην Παραγγελία ως σωστά. Μετά την παραλαβή της Παραγγελίας, ο Πωλητής θα επιβεβαιώσει αμέσως την παραλαβή της Παραγγελίας στέλνοντας στον Αγοραστή ένα επιβεβαιωτικό e-mail στη διεύθυνση e-mail του Αγοραστή που δίνεται στη διεπαφή χρήστη ή στην παραγγελία (εφεξής η «Διεύθυνση E-mail του Αγοραστή » ).
 6. Ο Πωλητής δικαιούται πάντα, ανάλογα με τη φύση της Παραγγελίας (ποσότητα αγαθών, έκταση υπηρεσιών, τιμή, εκτιμώμενο κόστος παράδοσης), να ζητήσει από τον Αγοραστή να επιβεβαιώσει επιπλέον την Παραγγελία (π.χ. γραπτά ή τηλεφωνικά ) .
 7. Η συμβατική σχέση μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή προκύπτει κατά την παράδοση της επιβεβαίωσης (αποδοχής) της παραγγελίας, την οποία ο Πωλητής έστειλε στον Αγοραστή μέσω e-mail στη Διεύθυνση E-mail του Αγοραστή.
 8. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι ο Πωλητής δεν έχει καμία υποχρέωση να συνάψει σύμβαση, ειδικά με πρόσωπα που προηγουμένως παραβίασαν ουσιωδώς τις υποχρεώσεις τους προς τον Πωλητή.
 9. Ο Αγοραστής συμφωνεί με τη χρήση συσκευών απομακρυσμένης επικοινωνίας για τη σύναψη της Σύμβασης. Τα έξοδα που προκύπτουν από τον Αγοραστή κατά τη χρήση συσκευών απομακρυσμένης επικοινωνίας σε σχέση με τη σύναψη της Σύμβασης (κόστος σύνδεσης στο Διαδίκτυο, κόστος τηλεφωνικών κλήσεων) βαρύνουν τον Αγοραστή.
 10. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά για τη σχετική υπηρεσία, ο Πωλητής μπορεί να αρχίσει να παρέχει την παραγγελθείσα υπηρεσία ακόμη και πριν από τη λήξη της προθεσμίας που επιτρέπεται για υπαναχώρηση από τη Σύμβαση.

 

IV. Τιμή Αγαθών και Υπηρεσιών, Όροι Πληρωμής

 1. Η τιμή των αγαθών και των υπηρεσιών και τυχόν έξοδα που σχετίζονται με την παράδοση των αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της Σύμβασης μπορεί να πληρωθούν από τον Αγοραστή στον Πωλητή με τους ακόλουθους τρόπους:
  • πληρωμή με μετρητά κατά την παράδοση στον τόπο που καθορίζεται από τον Αγοραστή στην Παραγγελία.
  • πληρωμή χωρίς μετρητά στον λογαριασμό του Πωλητή Αρ. 2601834878/2010 (για πληρωμές σε CZK) στη Fio Banka (εφεξής « Λογαριασμός Πωλητή » ).
  • πληρωμή χωρίς μετρητά στον λογαριασμό του Πωλητή Αρ. 2401834881/2010 (για πληρωμές σε €) στη Fio Banka (εφεξής « Λογαριασμός Πωλητή » ).
  • πληρωμή χωρίς μετρητά μέσω του συστήματος πληρωμών GoPay ·
  • πληρωμή με μετρητά ή τραπεζική κάρτα στο κατάστημα Hemnia στη διεύθυνση Zahradnická 71, Příbram III.
 2. Μαζί με την τιμή των αγαθών ή των υπηρεσιών, ο Αγοραστής καταβάλλει επίσης στον Πωλητή τα έξοδα που σχετίζονται με τη συσκευασία και την παράδοση των αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών στο συμφωνημένο ποσό. Εκτός εάν ορίζεται ρητά διαφορετικά, η αναγραφόμενη τιμή θεωρείται ότι περιλαμβάνει το κόστος που σχετίζεται με την παράδοση των αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, και συμπεριλαμβανομένων τυχόν τελών άδειας.
 3. Σε περίπτωση πληρωμής με μετρητά ή μετρητοίς/παραλαβής κατά την παράδοση, το τίμημα καταβάλλεται κατά την παραλαβή των παραγγελθέντων αγαθών ή υπηρεσιών. Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, το τίμημα οφείλεται εντός 7 (σε λέξεις: επτά ) ημέρες από τη σύναψη της Σύμβασης.
 4. Εάν ο Αγοραστής επιλέξει πληρωμή χωρίς μετρητά, θα υποχρεωθεί να δηλώσει το μεταβλητό σύμβολο της συναλλαγής κατά την πληρωμή της τιμής των αγαθών και των υπηρεσιών. Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, η υποχρέωση του Αγοραστή να καταβάλει το τίμημα εκπληρώνεται τη στιγμή που το σχετικό ποσό πιστώνεται στον Λογαριασμό Πωλητή.
 5. Ο Πωλητής μπορεί να ζητήσει την πλήρη εξόφληση της τιμής πριν από την αποστολή των αγαθών ή την παροχή της υπηρεσίας στον Αγοραστή.
 6. Τυχόν εκπτώσεις στην τιμή που χορηγεί ο Πωλητής στον Αγοραστή μπορούν να συνδυαστούν.
 7. Εάν είναι σύνηθες στην επιχειρηματική πρακτική ή εάν αυτό ορίζεται από γενικά δεσμευτικές νομικές ρυθμίσεις, ο Πωλητής θα εκδώσει στον Αγοραστή φορολογικό παραστατικό - τιμολόγιο για πληρωμές που πραγματοποιούνται βάσει της Σύμβασης. Ο πωλητής είναι υπόχρεος ΦΠΑ. Ο Πωλητής θα εκδώσει το φορολογικό παραστατικό – τιμολόγιο στον Αγοραστή αφού ο Αγοραστής εξοφλήσει το τίμημα της Παραγγελίας και θα στείλει το έγγραφο σε ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση E-mail του Αγοραστή ή θα το επισυνάψει με την παραγγελία που εστάλη.

 

V. Υπαναχώρηση από τη σύμβαση

 1. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 1837 του νόμου αριθ .
  παροχή υπηρεσιών εάν πραγματοποιήθηκαν με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης και ο επιχειρηματίας ενημέρωσε τον καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης ότι ο καταναλωτής θα έχανε έτσι το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση,
  β) προμήθεια αγαθών ή υπηρεσία της οποίας η πραγματική αξία εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς τις οποίες ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να ελέγξει και οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίου απόσυρσης,
  γ) για την προμήθεια αλκοολούχων ποτών που μπορούν να παραδοθούν μόνο μετά από τριάντα ημέρες και των οποίων η πραγματική αξία εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς τις οποίες ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να ελέγξει,
  δ) για την προμήθεια αγαθών που τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή εξατομικεύτηκαν ,
  ε) για την προμήθεια αγαθών που υπόκεινται σε ταχεία αποσύνθεση, καθώς και αγαθών τα οποία αναμειγνύονται αμετάκλητα με άλλα αγαθά μετά την παράδοση,
  στ) για εργασίες επισκευής ή συντήρησης που πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή σε τόπο που ορίζεται από τον καταναλωτή· Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση επακόλουθων επισκευών εκτός από τις ζητούμενες ή προμήθειας ανταλλακτικών εκτός από τις ζητούμενες,
  ζ) για την παράδοση αγαθών σε σφραγισμένη συσκευασία που ο καταναλωτής αποσφράγισε μετά την παράδοση και τα οποία δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους υγιεινής, η) για την προμήθεια ηχογραφήσεων ή βίντεο ή λογισμικού υπολογιστή, εάν η αρχική τους συσκευασία αποσφραγίστηκε από τον καταναλωτή μετά την παράδοση,
  i) για την προμήθεια εφημερίδων, περιοδικών ή περιοδικών,
  ι) για διαμονή, μεταφορά, εστίαση ή δραστηριότητες αναψυχής εάν ο επιχειρηματίας παρέχει την υπηρεσία ή τα αγαθά σε καθορισμένη ημερομηνία ή ώρα,
  ια) που έχει συναφθεί σε δημόσιο πλειστηριασμό σύμφωνα με το καταστατικό που διέπει τους δημόσιους πλειστηριασμούς,
  ήλ) για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε απτό μέσο εάν παρασχέθηκε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση που δόθηκε από τον καταναλωτή πριν από την προθεσμία υπαναχώρησης από τη σύμβαση και εάν ο επιχειρηματίας ενημέρωσε τον καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης ότι ο καταναλωτής θα χάσει έτσι το δικαίωμα υπαναχώρησης.
 2. Εάν η υπαναχώρηση από τη Σύμβαση δεν αποκλείεται από τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του Άρθρου V. ή δεν είναι δυνατή για άλλους λόγους, ο Αγοραστής μπορεί να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της Ενότητας 1829 κ.ε. του Αστικού Κώδικα εντός 14 (σε λέξεις: δεκατέσσερις ) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία ο Αγοραστής, ή πρόσωπο που ορίστηκε από τον Αγοραστή, αποδέχθηκε την παράδοση. Για τη συμμόρφωση με την περίοδο υπαναχώρησης, η ειδοποίηση υπαναχώρησης θα πρέπει να αποσταλεί πριν από τη λήξη της σχετικής περιόδου. Ο Αγοραστής μπορεί να στείλει την ειδοποίηση υπαναχώρησης από τη Σύμβαση στη διεύθυνση του Πωλητή, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της διεύθυνσης των επαγγελματικών χώρων του Πωλητή) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πωλητή office@hemnia.com . Ο Αγοραστής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει το δείγμα φόρμας υπαναχώρησης Συμβολαίου, το οποίο αποτελεί μέρος του GTC-C.
 3. Εάν ο Αγοραστής υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του Άρθρου V. του GTC-C, η Σύμβαση θα ακυρωθεί από την αρχή. Τα αγαθά πρέπει να επιστραφούν στον Πωλητή εντός 14 (με λέξεις: δεκατέσσερις ) ημέρες από την αποστολή από τον Αγοραστή στον Πωλητή την ειδοποίηση υπαναχώρησης από τη Σύμβαση. Τα αγαθά πρέπει να επιστραφούν στον Πωλητή άθικτα και όχι φθαρμένα και στην αρχική τους συσκευασία, εάν είναι δυνατόν. Ο Αγοραστής επιβαρύνεται με το κόστος της επιστροφής των αγαθών εάν η φύση των αγαθών δεν επιτρέπει την επιστροφή τους με μια συνήθη μέθοδο. Το μέγιστο κόστος επιστροφής τέτοιων εμπορευμάτων υπολογίζεται σε 10.000 CZK (με λόγια: δέκα χιλιάδες τσέχικες κορώνες ).
 4. Εάν ο Αγοραστής αποχωρήσει από τη σύμβαση σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου V. του GTC-C, ο Πωλητής θα επιστρέψει στον Αγοραστή τα χρήματα που έλαβε το αργότερο εντός 14 (με λέξεις: δεκατέσσερις) ημέρες από την υπαναχώρηση του Αγοραστή από τη σύμβαση (σε περίπτωση σύμβασης για την αγορά αγαθών το αργότερο εντός 14 ημερών από την παραλαβή των επιστρεφόμενων αγαθών ή απόδειξη ότι ο Αγοραστής έχει στείλει τα αγαθά πίσω στον Πωλητή, όποιο συμβεί πρώτο). Ο Πωλητής θα επιστρέψει το ποσό ως μεταφορά χωρίς μετρητά στον λογαριασμό που έχει καθορίσει ο Αγοραστής (εκτός εάν ο Αγοραστής καθορίσει άλλη μέθοδο πληρωμής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η άλλη μέθοδος δεν επιφέρει πρόσθετο κόστος για τον Πωλητή). Το επιστρεφόμενο ποσό θα περιλαμβάνει τυχόν έξοδα επιστροφής της παράδοσης στον Πωλητή (εκτός των πρόσθετων εξόδων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της επιλογής μεθόδου παράδοσης από τον Αγοραστή εκτός της φθηνότερης τυπικής μεθόδου παράδοσης που προσφέρει ο Πωλητής). Ο Πωλητής μπορεί επίσης να επιστρέψει το ποσό που κατέβαλε ο Αγοραστής κατά την επιστροφή των αγαθών από τον Αγοραστή.
 5. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι εάν τα αγαθά που επιστράφηκαν από τον Αγοραστή είναι κατεστραμμένα, φθαρμένα, μερικώς καταναλωμένα ή η αξία τους μειώθηκε με άλλο τρόπο ως αποτέλεσμα χειρισμού των αγαθών με άλλο τρόπο από αυτόν που είναι απαραίτητος για τη γνωριμία με τη φύση και τις ιδιότητες των αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικότητάς τους, ο Πωλητής θα δικαιούται αποζημίωση για την προκληθείσα ζημία από τον Αγοραστή. Ο Πωλητής μπορεί μονομερώς να συμψηφίσει την αξίωσή του για αποζημίωση έναντι της αξίωσης του Αγοραστή για επιστροφή του τιμήματος ή μέρους αυτού. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από Σύμβαση υπηρεσιών η εκτέλεση της οποίας έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά δεν έχει ακόμη παρασχεθεί πλήρως, ο Αγοραστής θα υποχρεωθεί να καταβάλει αναλογικό μέρος του τιμήματος για ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες και σε περίπτωση υπαναχώρησης ο Αγοραστής δικαιούται μόνο επιστροφή του υπόλοιπου μέρους της τιμής που πλήρωσε για την υπηρεσία.
 6. Μέχρι να παραληφθούν τα αγαθά από τον Αγοραστή ή μια υπηρεσία που του παρέχεται, ο Πωλητής μπορεί να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση αυτή, ο Πωλητής θα επιστρέψει την τιμή αγοράς στον Αγοραστή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με μεταφορά χωρίς μετρητά στον λογαριασμό που καθορίζει ο Αγοραστής.
 7. Εάν παρασχεθεί δώρο στον Αγοραστή μαζί με τα αγαθά ή μια υπηρεσία, η πράξη δώρου συνάπτεται μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή με την προϋπόθεση ότι εάν ο Αγοραστής υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση, η πράξη δώρου σχετικά με αυτό το δώρο θα καταστεί άκυρη. και ο Αγοραστής θα υποχρεωθεί να επιστρέψει το παρεχόμενο δώρο στον Πωλητή μαζί με τα εμπορεύματα. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει το αντίτιμο ή μέρος αυτού μόνο μετά την παραλαβή του παρεχόμενου δώρου.

 

VI. Μεταφορές, Παράδοση Εμπορευμάτων και Παροχή Υπηρεσιών

 1. Ο τρόπος παράδοσης των αγαθών και παροχής υπηρεσιών καθορίζεται από τον Πωλητή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση. Εάν ο τρόπος μεταφοράς διευθετηθεί κατόπιν αιτήματος του Αγοραστή, ο Αγοραστής θα αναλάβει τον κίνδυνο και τυχόν πρόσθετα έξοδα που σχετίζονται με αυτόν τον τρόπο μεταφοράς.
 2. Εάν σύμφωνα με τη σύμβαση, ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά σε ένα μέρος ή να παρέχει συμφωνημένες υπηρεσίες σε τόπο που καθορίζεται από τον Αγοραστή στην παραγγελία, ο Αγοραστής θα αναλάβει τα παραδοθέντα αγαθά ή θα επιτρέψει την παροχή των υπηρεσιών σε τέτοιους συμφωνημένους τόπους . Εάν ο Αγοραστής δεν παραλάβει τα αγαθά κατά την παράδοση, ο Πωλητής μπορεί να χρεώσει ένα τέλος αποθήκευσης ύψους 100 CZK (με λόγια: εκατό τσέχικες κορώνες ) και έχει επίσης το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση.
 3. Εάν, για λόγους εκ μέρους του Αγοραστή, τα αγαθά πρέπει να παραδοθούν επανειλημμένα ή με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται στην Παραγγελία, ο Αγοραστής θα πληρώσει τα έξοδα που σχετίζονται με την επαναλαμβανόμενη παράδοση των αγαθών ή τα έξοδα που σχετίζονται με την εναλλακτική μέθοδο διανομή.
 4. Κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον μεταφορέα, ο Αγοραστής υποχρεούται να ελέγξει την ακεραιότητα της συσκευασίας των εμπορευμάτων και, εάν ο Αγοραστής διαπιστώσει τυχόν ελαττώματα, να ενημερώσει αμέσως τον μεταφορέα. Σε περίπτωση ζημιάς στη συσκευασία που υποδεικνύει μη εξουσιοδοτημένη είσοδο στην αποστολή, ο Αγοραστής δεν υποχρεούται να παραλάβει την αποστολή από τον μεταφορέα. Με την υπογραφή του δελτίου παράδοσης, ο Αγοραστής επιβεβαιώνει ότι η συσκευασία της αποστολής που περιέχει τα εμπορεύματα δεν έχει υποστεί ζημιά.
 5. Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών σχετικά με τη μεταφορά εμπορευμάτων μπορεί να ρυθμίζονται από τους ειδικούς όρους παράδοσης του Πωλητή, εάν εκδίδονται από τον Πωλητή.
 6. Ο Πωλητής δικαιούται να αρχίσει να παρέχει την παραγγελθείσα υπηρεσία μόνο αφού καταβληθεί στον Πωλητή το τίμημα για την εν λόγω υπηρεσία.

 

VII. Ευθύνη για ελαττώματα, Εγγύηση

 1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών σχετικά με την ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης εγγύησης του πωλητή, διέπονται από ισχύοντες γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς, ιδίως από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Ο Πωλητής παρέχει 24 μήνες (με λόγια: είκοσι τέσσερις μήνες ) εγγύηση για καταναλωτικά αγαθά και 6 μήνες (με λόγια: έξι μήνες ) εγγύηση για παραγγελθείσες υπηρεσίες.
 2. Ο Πωλητής ευθύνεται έναντι του Αγοραστή για τη συμμόρφωση του πωλούμενου προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας με τη Σύμβαση, ιδίως για το ότι το προϊόν ή η υπηρεσία είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα. Συμμόρφωση με τη σύμβαση σημαίνει ότι το προϊόν που πωλείται είναι της ποιότητας και έχει χαρακτηριστικά που συμφωνούνται στη σύμβαση, είναι κατάλληλο για το σκοπό και συμμορφώνεται με την περιγραφή που δίνεται από τον πωλητή, τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του, πληροί τις απαιτήσεις των νομικών κανονισμών και παρέχεται στο κατάλληλη ποσότητα, εύρος ή βάρος.
 3. Σε περίπτωση που τα αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν συμμορφωθούν με τη Σύμβαση κατά την παραλαβή από τον Αγοραστή (εφεξής « Έλλειψη συμμόρφωσης με τη σύμβαση »), ο Αγοραστής θα δικαιούται παράδοση νέων αγαθών ή παράδοση των αγαθών που λείπουν ή νέα παροχή της υπηρεσίας χωρίς ελαττώματα, άρση ελαττωμάτων με επισκευή των αγαθών, επαρκή έκπτωση στην τιμή ή υπαναχώρηση από τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη Διαδικασία παραπόνων του πωλητή (εφεξής η «Διαδικασία παραπόνων»), η οποία μπορεί να δείτε εδώ . Κατά την ειδοποίηση του Πωλητή για το ελάττωμα ή αμέσως μετά την ειδοποίηση, ο Αγοραστής θα ενημερώσει τον Πωλητή ποιο δικαίωμα έχει επιλέξει ως διόρθωση. Ο Αγοραστής δεν μπορεί να αλλάξει την επιλογή που έχει επιλέξει χωρίς τη συγκατάθεση του Πωλητή, εκτός από τις περιπτώσεις που ο Αγοραστής ζήτησε την επιδιόρθωση κάποιου ελαττώματος και το ελάττωμα αποδειχθεί ανεπανόρθωτο. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν επιλέξει έγκαιρα το δικαίωμά του, ο Πωλητής θα προχωρήσει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
 4. Εκτός από τα ευπαθή ή μεταχειρισμένα αγαθά, ο Πωλητής είναι υπεύθυνος έναντι του Αγοραστή για ελαττώματα που προκύπτουν ως Έλλειψη Συμμόρφωσης με τη Σύμβαση μετά την παραλαβή του αγαθού κατά την περίοδο εγγύησης (η εγγύηση).
 5. Στην περίπτωση της Σύμβασης για υπηρεσίες, ο Πωλητής ευθύνεται έναντι του Αγοραστή για ελαττώματα που προέκυψαν ως Έλλειψη Συμμόρφωσης με τη Σύμβαση μετά την παροχή της υπηρεσίας κατά την περίοδο εγγύησης (η εγγύηση) σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου VII. του GTC-C.
 6. Δεν θεωρείται ελάττωμα που προκαλεί Έλλειψη Συμμόρφωσης εάν τα παραδοθέντα αγαθά ή η παρεχόμενη υπηρεσία δεν έχουν χαρακτηριστικά, ιδιότητες ή δεν είναι της ποιότητας πέρα από το επίπεδο ή το πεδίο που αναφέρεται ρητά.
 7. Ως εκ τούτου, ο Πωλητής δεν φέρει ευθύνη, μεταξύ άλλων, για τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων που παρέχονται από τον Πωλητή με οποιοδήποτε υλικό ή λογισμικό του Αγοραστή ή τρίτων, το οποίο δεν αναφέρεται ρητά στη συγκεκριμένη υπηρεσία . Εάν τα αρχεία ή τα δεδομένα του Αγοραστή ή τρίτου μέρους χαθούν ή καταστραφούν λόγω λανθασμένης, μη εξουσιοδοτημένης ή ακατάλληλης διαδικασίας ή χρήσης δεδομένων που παρέχονται από τον Πωλητή, συμπεριλαμβανομένης της αντίστροφης μηχανικής, ο πωλητής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε προκύπτουσα ζημία ή επακόλουθη απώλεια .
 8. Ο Αγοραστής θα ασκήσει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ευθύνη του Πωλητή για ελαττώματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης εγγύησης του πωλητή, στο κατάστημα του πωλητή στη διεύθυνση Zahradnická 71, 261 01 Příbram III. Μια αξίωση θεωρείται ότι έχει υποβληθεί τη στιγμή που ο Πωλητής έχει λάβει από τον Αγοραστή τα ζητούμενα αγαθά ή πληροφορίες σχετικά με ελάττωμα μιας παρεχόμενης υπηρεσίας.
 9. Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών που σχετίζονται με την ευθύνη του Πωλητή για ελαττώματα ρυθμίζονται λεπτομερώς στους κανόνες Διαδικασίας Παραπόνων, που είναι διαθέσιμοι εδώ .

 

VIII. Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών

 1. Ο Αγοραστής αποκτά την κυριότητα των αγαθών και δικαιούται να χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία αφού πληρώσει πλήρως την τιμή των αγαθών ή της υπηρεσίας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία ή ορίζεται στη σύμβαση, στο πλαίσιο της παρεχόμενης και δεόντως πληρωμένης υπηρεσίας, ο Αγοραστής θα δικαιούται ένα μη αποκλειστικό, εδαφικά απεριόριστο και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης μέρους της υπηρεσίας ενός έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα , αποκλειστικά για εσωτερικές (προσωπικές) ανάγκες του Αγοραστή και αποκλειστικά για την περίοδο και στο βαθμό που απορρέει από τον σκοπό της Σύμβασης. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Αγοραστής δεν δικαιούται , ειδικότερα, να αναπαράγει το έργο, να το μεταφράζει, να επεξεργάζεται, να τροποποιεί ή να αλλάζει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να διανέμει, να δανείζει, να μισθώνει, να το εκθέτει ή να το αποκαλύψει στο κοινό, ως καθώς και να παρακάμψει τεχνικά μέσα προστασίας δικαιωμάτων ή να πραγματοποιήσει αντίστροφη μηχανική του έργου. Μπορεί να συναφθεί ειδική σύμβαση για υπηρεσίες για την απόκτηση άδειας δανεισμού, μίσθωσης, έκθεσης του έργου ή αποκάλυψης του έργου στο κοινό.
 2. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι το λογισμικό και άλλα μέρη που αποτελούν τη Διεπαφή Ιστού του ηλεκτρονικού καταστήματος (συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών των προσφερόμενων αγαθών ή των εικόνων των παρεχόμενων υπηρεσιών) προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Ο Αγοραστής δεσμεύεται να μην πραγματοποιήσει δραστηριότητες που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στον Αγοραστή ή σε τρίτους να παραβιάσουν χωρίς εξουσιοδότηση ή να χρησιμοποιήσουν χωρίς εξουσιοδότηση το λογισμικό ή άλλα μέρη που αποτελούν τη Διεπαφή Ιστού του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 3. Κατά τη χρήση της διεπαφής Ιστού του E-shop, ο Αγοραστής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μηχανισμούς, λογισμικό, διαδικασίες ή μεθόδους που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία της διεπαφής Ιστού του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η διεπαφή ιστού του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο βαθμό που δεν περιορίζει τα δικαιώματα άλλων πελατών του Πωλητή και συμμορφώνεται με τον σκοπό χρήσης της.
 4. Σε σχέση με τον Αγοραστή, ο Πωλητής δεν δεσμεύεται από κανέναν κώδικα συμπεριφοράς κατά την έννοια του άρθρου 1826 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του Αστικού Κώδικα. Ο Πωλητής δεν παρέχει άλλες υπηρεσίες μετά την πώληση των αγαθών ή την παροχή των παραγγελθέντων υπηρεσιών, εκτός από τις υπηρεσίες που ο Πωλητής αναφέρει ρητά στον Ιστότοπό του σε μεμονωμένα αγαθά ή υπηρεσίες.
 5. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι ο Πωλητής δεν θα φέρει ευθύνη για λάθη που προκύπτουν από παρέμβαση τρίτων στον Ιστότοπο ή από τη χρήση του Ιστότοπου σε αντίθεση με τον σκοπό του.

 

IX. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 1. Ο Πωλητής εκπληρώνει δεόντως όλες τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για λόγους σαφήνειας, ο Πωλητής έχει εκδώσει μια ειδική Οδηγία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , η οποία συνοψίζει το θέμα.

 

 

Χ. Παράδοση

 1. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, όλη η αλληλογραφία που σχετίζεται με την εκάστοτε Σύμβαση θα παραδίδεται στο άλλο μέρος εγγράφως, με e-mail, προσωπικά ή με συστημένη επιστολή μέσω φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (της επιλογής του αποστολέα). Η αλληλογραφία στον Αγοραστή θα παραδοθεί στη διεύθυνση e-mail που καθορίζεται στον λογαριασμό χρήστη του αγοραστή.

 

XI. Τελευταίες προμήθειες

 1. Εάν μια σχέση που προκύπτει σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή μια έννομη σχέση που δημιουργείται από τη Σύμβαση περιέχει ένα διεθνές (ξένο) στοιχείο, τότε τα μέρη συμφωνούν ότι η σχέση διέπεται από το τσεχικό δίκαιο. Αυτό δεν θίγει τα δικαιώματα του καταναλωτή βάσει γενικά δεσμευτικών νομικών κανονισμών.
 2. Ο Πωλητής δικαιούται να πωλεί αγαθά βάσει της εμπορικής άδειας και οι δραστηριότητες του πωλητή δεν υπόκεινται σε καμία άλλη άδεια. Ο Αγοραστής μπορεί να απευθυνθεί στον Πωλητή σχετικά με τυχόν παράπονα. Εάν το παράπονο του Αγοραστή που υποβλήθηκε στον Πωλητή απορριφθεί, η διαφορά θα επιλυθεί στο αρμόδιο δικαστήριο ( δηλαδή δικαστήριο με αντικείμενο και κατά τόπους δικαιοδοσία). Η εμπορική επιθεώρηση διενεργείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της από το αρμόδιο Γραφείο Αδειών Εμπορίου. Ο Αγοραστής μπορεί επίσης να απευθυνθεί στην Αρχή Εμπορικής Επιθεώρησης της Τσεχίας.
 3. Το όργανο για την εξώδικη επίλυση (εναλλακτική επίλυση διαφορών) καταναλωτικών διαφορών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, πωλούνται, παρέχονται και μεσολαβεί ο Πωλητής είναι η Αρχή Εμπορικής Επιθεώρησης της Τσεχίας, της οποίας η διεύθυνση Διαδικτύου είναι: www.coi.cz .
 4. Εάν οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος είναι ή καταστεί άκυρη ή άκυρη, αντικαθίσταται από διάταξη η έννοια της οποίας πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο την άκυρη ή μη αποτελεσματική διάταξη. Η ακυρότητα ή η αναποτελεσματικότητα μιας διάταξης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα άλλων διατάξεων. Αλλαγές και τροποποιήσεις στη Σύμβαση ή στον ΓΟΠ-Γ πρέπει να γίνονται γραπτώς.
 5. Η Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου του GTC-C, αρχειοθετείται από τον Πωλητή σε ηλεκτρονική μορφή και δεν είναι διαθέσιμη, εκτός από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πωλητή που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Πωλητής θα κάνει το κείμενο διαθέσιμο στον Αγοραστή κατόπιν αιτήματος.
 6. Η συμβατική σχέση μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή συνάπτεται για την περίοδο που καθορίζεται από τη δέουσα εκτέλεση των συμβαλλομένων μερών βάσει της εκάστοτε Σύμβασης. Εκτός εάν οι συναφθείσες Συμβάσεις ή οι ΓΟΠ-Γ ορίζουν διαφορετικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να ακυρώσουν τη Σύμβαση πριν από την ορθή εκπλήρωσή της.
 7. Στοιχεία επικοινωνίας προμηθευτή:

διεύθυνση παράδοσης: Hemnia, Zahradnická 71, 261 01 Příbram III

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: office@hemnia.com

τηλέφωνο: +420 774 420 732

 

 

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης σε Πελάτες τίθενται σε ισχύ και ισχύουν στις 24 Απριλίου 2021.

 

 

Δείγμα φόρμας υπαναχώρησης από τη Σύμβαση σύμφωνα με την ισχύουσα νομική ρύθμιση:

 

Ειδοποίηση υπαναχώρησης από τη σύμβαση

- Αποδέκτης:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

- Επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω ότι αποσύρομαι από τη Σύμβαση για την αγορά αυτών των αγαθών (*)/για την παροχή αυτών των υπηρεσιών (*)

- Ημερομηνία παραγγελίας (*)/Ημερομηνία παράδοσης (*)

- Όνομα και επώνυμο Αγοραστή

- Διεύθυνση αγοραστή

- Υπογραφή αγοραστή (μόνο εάν αυτή η φόρμα αποσταλεί ως έντυπο έγγραφο)

- Ημερομηνία

(*) Διαγράψτε ανάλογα ή συμπληρώστε δεδομένα.