Powered by Smartsupp

Reklamační řád

Reklamační řád obchodní společnosti Hemnia s.r.o. se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, Praha 2, 120 00, Česká republika, IČ: 093 06 269, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 334153 (dále jen „Prodávající“) pro prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hemnia.com fyzickými osobami – spotřebiteli (dále jen „Kupující“) (dále jen „Reklamační řád“)

I. Všeobecná ustanovení

 1. Reklamační řád. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího vůči spotřebitelům (dále jen „SOP“) a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží nebo služby pořízených od Prodávajícího.
 2. Povinnost Kupujícího seznámit se. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a SOP ještě před objednáním zboží nebo služby.
 3. Souhlas Kupujícího. Uzavřením smlouvy a převzetím zboží nebo akceptací služby od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
 4. Definice. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve SOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve SOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné obecně závazné právní předpisy.
 5. Použitelné předpisy. Vyřizování reklamací podléhá ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba ve znění pozdějších změn a předpisů. 

II. Podmínky uplatnění reklamace

 1. Způsob uplatnění reklamace.Kupující je oprávněn reklamaci uplatnit následovně:
  a. Osobně na kterékoli provozovně Prodávajícího v provozní době příslušné provozovny.
  b. Písemně zasláním na adresu provozovny Prodávajícího: Hemnia s.r.o., Zahradnická 71, Příbram III, 261 01, Česká republika.
 2. Kontakt pro účely reklamace. Prodávajícího lze pro účely reklamace kontaktovat také na telefonním čísle +420 774 420 732 nebo emailu office@hemnia.com.  
 3. Předání reklamace Kupujícím. Kupující reklamovaný předmět odevzdá / zašle Prodávajícímu včetně všech jeho součástí a řádně vyplněného reklamačního protokolu, jehož vzor lze stáhnout zde. Kupující k reklamačnímu protokolu přiloží fakturu či jiným věrohodným způsobem prokáže, že zboží zakoupil u Prodávajícího. V případě, že Kupující k reklamaci nepřiloží reklamační protokol či jej řádně nevyplní, je Prodávající oprávněn reklamaci odmítnout bez dalšího.
 4. Kompletnost při předání. Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. V případě, že Kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.
 5. Hygiena při předání. Kupující je povinen při uplatnění reklamace předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci Zboží v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.
 6. Zaslání přepravní službou. V případě, že Kupující bude zasílat zboží Prodávajícímu nebo servisnímu středisku přepravní službou, je povinen zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží musí zásilku označit příslušnými symboly.Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace.
 7. Součinnost Kupujícího. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímuveškerou součinnost nezbytnou k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku).
 8. Okamžité oznámení vady.Vadu je třeba oznámit Prodávajícímu ihned poté, co byla zjištěna. V opačném případě může mít tato skutečnost mít za následek, že dojde k zamítnutí reklamace.
 9. Běžné opotřebení. Za vadu zboží se nepovažuje jeho běžné opotřebení.
 10. Vada způsobená Kupujícím. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující vadu sám způsobil.
 11. Prodej věci použitých a vadných. U věci, která byla prodána již jako použitá, nelze reklamovat vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím.U věcí, které jsou prodávány za nižší cenu, protože (ač nové) již při prodeji mají vadu, nelze reklamovat ty vady, pro něž byla kupní cena snížena.Prodávající je povinen u takovéto věci Kupujícího upozornit, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.
 12. Data a informace na předmětu reklamace. Prodávající při převzetí zboží k reklamačnímu řízení neodpovídá za data a informace Kupujícího, jež jsou uloženy na pevných discích, pamětích či dalších nosičích informací, jež jsou součástí zboží přebíraného k reklamací, ani za případnou ztrátu takových dat a informací.
 13. Oprava výrobku autorizovaným servisem. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také v příslušném autorizovaném servisu. Zboží může Kupující doručit osobně nebo přepravní službou. Seznam autorizovaných servisů je uveden v záručním listu, případně jej Prodávající poskytne Kupujícímu na vyžádání.
 14. Potvrzení o přijetí reklamace. Prodávající Kupujícímu přijetí reklamace potvrdí.

III. Záruční doba

 1. Lhůty k uplatnění. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad ve lhůtě určené obecním právním předpisem, nesjedná-li s Prodávajícím lhůtu delší.
 2. Odpovědnost za vady a záruka za jakost. Odpovědnost za vady a záruku za jakost dále upravuje pro spotřebitele čl. VII SOP, se kterými se Kupující může seznámit zde.

IV. Vyřízení reklamace

 1. Lhůta k vyřízení. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 (slovy: tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.Prodávající reklamaci vyřídí nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.
 2. Způsoby vyřízení reklamace. Reklamaci lze vyřídit následujícími způsoby:
 3. Lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 4. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti, přičemž právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
 5. Kupující má právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v případě, kdy nebylo možné vadu zboží odstranit opravou či výměnou, Prodávající neodstraní vadu v zákonem stanovené lhůtě nebo pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad;
 6. Kupující má právo požadovat přiměřenou slevu, neodstoupí-li od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci,v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, popř. pokud Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebopokud by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 7. Potvrzení o vyřízení reklamace. Po skončení reklamačního řízení Prodávající Kupujícímu do kopie Reklamačního protokolu potvrdí datum a způsob vyřízení reklamace, případně potvrdí opravu a dobu jejího trvání. V případě, že byla reklamace posouzena Prodávajícím jako neoprávněná, má Kupující právo na vydání písemného odůvodnění zamítnutí reklamace.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 27. 8. 2021.

 Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Vzor reklamačního protokolu zde

Žádná položka
hemnia.com/cz Reviews with ekomi.cz