Общи условия за потребителите

Общи условия на търговското дружество Hemnia s.r.o, със седалище Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Чешка република, идентификационен № 093 06 269, вписано под № С 334153 в Търговския регистър, воден от Градския съд в Прага (наричано по-долу "Продавач"), за продажба на стоки и предоставяне на услуги на физически лица - потребители (наричани по-долу "Купувач") чрез онлайн магазина, управляван от Продавача на интернет адрес www.hemnia.com (наричани по-долу "ОУ-С").

 

I. Въвеждащи разпоредби

 1. ОУП-С уреждат взаимните права и задължения на страните по договора, възникнали във връзка с или въз основа на договора за покупка или договора за услуга (наричан по-долу "договора"), сключен между продавача и физическо лице - потребител чрез електронния магазин на продавача. Продавачът управлява електронния магазин на интернет адрес www.hemnia.com чрез уеб интерфейс (наричан по-долу "уеб интерфейс на електронния магазин").
 2. ОУП-С допълнително уреждат правата и задълженията на страните по договора при използването на уебсайта на Продавача, намиращ се на адрес www.hemnia.com (наричан по-долу "Уебсайтът"), както и други свързани с него правоотношения.
 3. ОУП-С не се прилагат в случаите, когато лицето, което възнамерява да закупи стоки или да поиска услуги от Продавача, действа в рамките на своята стопанска дейност, когато поръчва стоките или услугите, или ако лицето е юридическо лице. В такъв случай сключеният договор се урежда от Общите условия за бизнес отношения с физически лица - предприемачи или юридически лица, които можете да намерите тук.
 4. В договора могат да бъдат договорени разпоредби, отклоняващи се от ОУП-С. Различните разпоредби в Договора имат предимство пред разпоредбите на ОУП-С.
 5. ОУП-С представляват неразделна част от Договора. Договорът и ОУП-С са съставени на чешки език. Договорът ще бъде сключен на чешки език.
 6. Продавачът може да променя или допълва текста на ОУП-С. Тази разпоредба не засяга правата и задълженията, възникнали през периода на действие на предишната редакция на ОУП-С.

 

II. Потребителски акаунт

 1. Купувачите, които са се регистрирали на Уебсайта, имат достъп до своя потребителски интерфейс. Купувачът може да поръчва стоки или услуги от своя потребителски интерфейс (наричан по-долу "потребителски профил"). Ако Уеб интерфейсът на Електронния магазин позволява това, Купувачът може да поръча стоки или услуги и без регистрация, директно от Уеб интерфейса на Електронния магазин.
 2. При регистрацията си на уебсайта и поръчването на стоки или услуги купувачът е длъжен да посочи цялата информация коректно и вярно. Купувачът е длъжен да актуализира данните, посочени в потребителския профил, при всяка тяхна промяна. Данните, предоставени от Купувача в Потребителския профил и при поръчката на стоки или услуги, ще се считат за верни от Продавача.
 3. Ако Купувачът попълни данни за юридическо лице (фирмено наименование, идентификационен номер на фирмата и данъчен регистрационен номер), Продавачът ще счита, че действията на Купувача са извършени от името на това юридическо лице и ще третира поръчката на юридическото лице в съответствие с параграф 3 от член I. от настоящия договор.
 4. Достъпът до потребителския акаунт е защитен с потребителско име и парола. Купувачът е длъжен да спазва конфиденциалност по отношение на данните, необходими за достъп до потребителския му профил, и отбелязва, че Продавачът не носи отговорност за нарушаване на това задължение от страна на Купувача.
 5. Купувачът няма право да разрешава използването на потребителския акаунт от трети лица.
 6. Продавачът може да анулира потребителския акаунт, особено ако Купувачът не е използвал потребителския си акаунт повече от 1 (словом: една) година или ако Купувачът наруши задълженията си по сключения договор (включително ОУП-С).
 7. Купувачът признава, че потребителският акаунт може да не е достъпен непрекъснато, особено поради необходимата поддръжка на хардуерното и софтуерното оборудване на Продавача или необходимата поддръжка на хардуер и софтуер на трети страни.

 

III. Сключване на договора

 1. Уеб интерфейсът на електронния магазин съдържа списък на стоките и услугите, предлагани от Продавача, включително техните цени. Цените на стоките и услугите са посочени с включен данък върху добавената стойност. Те включват и всички свързани такси и, ако е приложимо, всички лицензионни такси и авторски права. Предлагането на стоки и услуги, както и цените на предлаганите стоки и услуги, остават валидни през целия период, за който са показани в уеб интерфейса на електронния магазин. Тази разпоредба не ограничава възможността на Продавача да сключва Договори при индивидуално договорени условия.
 2. Всички оферти за продажба на стоки и предоставяне на услуги, публикувани в уеб интерфейса на електронния магазин, са необвързващи и Продавачът не е задължен да сключи договор за продажба на стоките или предоставяне на услугите.
 3. Уеб интерфейсът на електронния магазин посочва и разходите за опаковане и доставка на стоките и услугите. Информацията за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките и услугите, показана в уеб интерфейса на електронния магазин, се отнася само за стоки и услуги, доставени на територията на Чешката република.
 4. За да поръча стоките или услугите, купувачът попълва формуляра за поръчка в уеб интерфейса на електронния магазин. По-специално, във формуляра трябва да бъде въведена следната информация:
  а) поръчани стоки и услуги (Купувачът "поставя" поръчаните стоки или услуги в онлайн кошницата на уеб интерфейса на E-shop);
  б) начин на плащане на цената на стоките и услугите, необходим начин на доставка на поръчаните стоки и услуги;
  в) и информация за разходите, свързани с доставката на поръчаните стоки и услуги (наричани по-долу заедно "Поръчка").
 5. Преди да изпрати Поръчката на Продавача, Купувачът има възможност да провери и, ако е необходимо, да промени данните, които е въвел в Поръчката; това дава възможност на Купувача да установи и поправи грешките, допуснати при попълването на Поръчката. След това Купувачът ще изпрати Поръчката на Продавача, като кликне върху бутона "Изпрати". Продавачът ще счита данните, посочени в Поръчката, за верни. След като получи Поръчката, Продавачът незабавно ще потвърди получаването на Поръчката, като изпрати на Купувача електронно съобщение за потвърждение на електронния адрес на Купувача, посочен в потребителския интерфейс или в Поръчката (наричан по-долу "Електронен адрес на Купувача").
 6. Продавачът винаги има право, в зависимост от естеството на Поръчката (количество стоки, обхват на услугите, цена, прогнозни разходи за доставка), да поиска от Купувача да потвърди допълнително Поръчката (например писмено или по телефона).
 7. Договорните отношения между Продавача и Купувача възникват с връчването на потвърждението на поръчката (приемането), което Продавачът изпраща на Купувача по електронна поща на адреса на електронна поща на Купувача.
 8. Купувачът признава, че Продавачът не е длъжен да сключва договор, особено с лица, които преди това са нарушили съществено задълженията си към Продавача.
 9. Купувачът се съгласява с използването на устройства за дистанционна комуникация за сключване на договора. Разходите, направени от Купувача при използването на устройства за дистанционна комуникация във връзка със сключването на Договора (разходи за интернет връзка, разходи за телефонни разговори), са за сметка на Купувача.
 10. Освен ако не е посочено друго за съответната услуга, Продавачът може да започне да предоставя поръчаната услуга дори преди изтичането на срока за отказ от договора.

 

IV. Цена на стоките и услугите, условия на плащане

 1. Цената на стоките и услугите, както и всички разходи, свързани с доставката на стоките или предоставянето на услугите по договора, могат да бъдат платени от купувача на продавача по следните начини:
  • плащане в брой при доставката на мястото, посочено от Купувача в Поръчката;
  • безналично плащане по сметка на Продавача № 2601834878/2010 (за плащания в CZK) във Fio Banka (наричана по-долу "Сметка на Продавача");
  • безналично плащане по сметка № 2401834881/2010 на Продавача (за плащания в €) във Fio Banka (наричана по-долу "Сметка на Продавача");
  • безналично плащане чрез системата за плащане GoPay;
  • плащане в брой или с банкова карта в магазин Hemnia на адрес Zahradnická 71, Příbram III.
 2. Заедно с цената на стоките или услугите Купувачът заплаща на Продавача и разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките или предоставянето на услугите, в договорения размер. Освен ако изрично не е посочено друго, посочената цена се разбира като включваща разходите, свързани с доставката на стоките или предоставянето на услугите, и включваща всички лицензионни такси.
 3. В случай на плащане в брой или в брой/при получаване на доставката, цената се заплаща при приемането на поръчаните стоки или услуги. В случай на безналично плащане цената е дължима в срок от 7 (словом: седем) дни от сключването на Договора.
 4. Ако купувачът избере безкасово плащане, той ще бъде задължен да посочи променливия символ на транзакцията, когато плаща цената на стоките и услугите. В случай на безналично плащане задължението на Купувача да плати цената се изпълнява в момента, в който съответната сума бъде преведена по сметката на Продавача.
 5. Продавачът може да поиска плащане на цената в пълен размер, преди да изпрати стоките или да предостави услугата на купувача.
 6. Всички отстъпки от цената, предоставени от Продавача на Купувача, могат да бъдат комбинирани.
 7. Ако е обичайно в търговската практика или ако това е предвидено в общозадължителни правни разпоредби, Продавачът ще издаде на Купувача данъчен документ - фактура за плащанията, извършени по Договора. Продавачът е платец на ДДС. Продавачът ще издаде данъчния документ - фактура на Купувача, след като Купувачът е платил цената на Поръчката, и ще изпрати документа в електронен вид на електронния адрес на Купувача или ще го приложи към изпратената Поръчка.

 

V. Отказ от договора

 1. Купувачът признава, че съгласно член 1837 от Закон № 89/2012 Sb, Граждански кодекс, както е изменен (наричан по-долу "Граждански кодекс"), Купувачът, в качеството си на потребител, не може да се откаже от Договора за покупко-продажба:
  а) за предоставяне на услуги, ако те са били извършени с изричното съгласие на потребителя преди изтичането на срока за отказ и предприемачът е информирал потребителя преди сключването на Договора, че по този начин потребителят ще загуби правото си на отказ от Договора,
  б) за доставка на стоки или услуга, чиято действителна стойност зависи от колебанията на финансовия пазар, които предприемачът не може да контролира и които могат да настъпят по време на срока за отказ,
  в) за доставка на алкохолни напитки, които могат да бъдат доставени само след тридесет дни и чиято действителна стойност зависи от колебанията на финансовия пазар, които предприемачът не може да контролира,
  г) за доставка на стоки, които са били променени според спецификациите на потребителя или персонализирани,
  д) за доставка на стоки, които подлежат на бързо разваляне, както и на стоки, които са били необратимо смесени с други стоки след доставката,
  е) за ремонт или поддръжка, извършени по искане на потребителя на място, посочено от него; това обаче не се прилага в случай на последващи ремонти, различни от заявените, или доставка на резервни части, различни от заявените,
  ж) за доставка на стоки в запечатана опаковка, която потребителят е разпечатал след доставката и която не е подходяща за връщане поради хигиенни причини,
  з) за доставка на аудио- или видеозаписи или компютърен софтуер, ако оригиналната им опаковка е била разпечатана от потребителя след доставката, и) за
  доставка на вестници, периодични издания или списания,
  й) за настаняване, транспорт, кетъринг или дейности за отдих, ако предприемачът предоставя услугата или стоката на определена дата или час,
  к) сключени на публичен търг в съответствие със закона, уреждащ публичните търгове, или
  л) за доставка на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, ако е предоставено с предварителното изрично съгласие на потребителя, дадено преди изтичането на срока за отказ от договора, и ако предприемачът е информирал потребителя преди сключването на договора, че по този начин потребителят ще загуби правото си на отказ.
 2. Ако отказът от договора не е изключен от разпоредбите на член V, първа алинея или не е възможен по други причини, Купувачът може да се откаже от договора в съответствие с разпоредбите на член 1829 и следващите от Гражданския кодекс в срок от 14 (словом: четиринадесет) дни от деня, в който Купувачът или лице, посочено от Купувача, е приело доставката. За да се спази срокът за отказ, уведомлението за отказ трябва да се изпрати преди изтичането на съответния срок. Купувачът може да изпрати уведомлението за отказ от договора на адреса на Продавача, включително, но не само, на адреса на търговските помещения на Продавача) или на електронния адрес на Продавача office@hemnia.com. Купувачът може да използва и примерния формуляр за отказ от Договора, който е част от ОУ-С.
 3. Ако Купувачът се откаже от Договора в съответствие с член V, втора алинея от ОУП-С, Договорът се анулира от самото начало. Стоките трябва да бъдат върнати на Продавача в срок от 14 (словом: четиринадесет) дни от датата, на която Купувачът е изпратил на Продавача уведомлението за отказ от Договора. Стоките трябва да бъдат върнати на Продавача неповредени и неизносени и по възможност в оригиналната им опаковка. Купувачът поема разходите за връщане на стоките, ако естеството на стоките не позволява връщането им по обичайния начин. Максималният размер на разходите за връщане на такива стоки се оценява на 10 000 CZK (с думи: десет хиляди чешки крони).
 4. Ако Купувачът се откаже от Договора в съответствие с член V, втора алинея от ОУП-С, Продавачът връща на Купувача получените средства не по-късно от 14 (словом: четиринадесет) дни от отказа на Купувача от Договора (в случай на Договор за покупка на стоки не по-късно от 14 дни от получаване на върнатата стока или доказателство, че Купувачът е изпратил стоката обратно на Продавача, в зависимост от това кое от двете събития настъпи първо). Продавачът възстановява сумата като безналичен превод по сметката, посочена от Купувача (освен ако Купувачът не посочи друг начин на плащане, при условие че този друг начин не води до допълнителни разходи за Продавача). Възстановената сума включва всички разходи за връщане на доставката на Продавача (с изключение на допълнителните разходи, възникнали в резултат на това, че Купувачът е избрал начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Продавача). Продавачът може също така да възстанови сумата, платена от Купувача, след като Купувачът върне стоките.
 5. Купувачът признава, че ако върнатите от него стоки са повредени, износени, частично консумирани или стойността им е намалена по друг начин в резултат на боравене със стоките по начин, различен от необходимия за запознаване с естеството и свойствата на стоките, включително тяхната функционалност, Продавачът ще има право на обезщетение за претърпените вреди от Купувача. Продавачът може едностранно да прихване вземането си за обезщетение срещу вземането на Купувача за възстановяване на цената или част от нея. В случай на отказ от Договор за услуги, чието изпълнение вече е започнало, но все още не са предоставени изцяло, Купувачът ще бъде задължен да заплати пропорционална част от цената за вече предоставените услуги, а в случай на отказ Купувачът има право само на възстановяване на останалата част от цената, която е платил за услугата.
 6. Докато купувачът не получи стоките или не му бъде предоставена услуга, продавачът може да се откаже от договора по всяко време. В такъв случай Продавачът връща покупната цена на Купувача без неоправдано забавяне чрез безкасов превод по сметката, посочена от Купувача.
 7. Ако на Купувача се предоставя подарък заедно със стоката или услугата, договорът за подарък се сключва между Продавача и Купувача с уговорката, че ако Купувачът се откаже от Договора, договорът за подарък по отношение на този подарък ще стане недействителен и Купувачът ще бъде задължен да върне предоставения подарък на Продавача заедно със стоката. В този случай Продавачът си запазва правото да възстанови цената или част от нея само след като получи предоставения подарък.

 

VI. Транспорт, доставка на стоки и предоставяне на услуги

 1. Начинът на доставка на стоките и предоставяне на услугите се определя от Продавача, освен ако в Договора не е предвидено друго. Ако начинът на транспортиране е организиран по искане на Купувача, Купувачът ще поеме риска и всички допълнителни разходи, свързани с този начин на транспортиране.
 2. Ако в съответствие с Договора Продавачът е длъжен да достави стоките на място или да предостави договорените услуги на място, определено от Купувача в поръчката, Купувачът трябва да приеме доставените стоки или да позволи предоставянето на услугите на тези договорени места. Ако Купувачът не поеме стоките при доставката, Продавачът може да начисли такса за съхранение в размер на 100 CZK (словом: сто чешки крони) и също така има право да се откаже от Договора.
 3. Ако по причини на Купувача стоките трябва да бъдат доставени повторно или по начин, различен от посочения в поръчката, Купувачът заплаща разходите, свързани с повторната доставка на стоките, или разходите, свързани с алтернативния начин на доставка.
 4. При приемането на стоките от превозвача купувачът е длъжен да провери целостта на опаковката на стоките и ако открие някакви дефекти, да информира незабавно превозвача. В случай на повреда на опаковката, която показва неразрешено проникване в пратката, купувачът не е длъжен да приеме пратката от превозвача. С подписването на товарителницата Купувачът потвърждава, че опаковката на пратката, съдържаща стоките, не е повредена.
 5. Други права и задължения на страните във връзка с транспортирането на стоките могат да бъдат уредени в специалните условия за доставка на Продавача, ако са издадени от него.
 6. Продавачът има право да започне да предоставя поръчаната услуга само след като му бъде платена цената за тази услуга.

 

VII. Отговорност за дефекти, гаранция

 1. Правата и задълженията на страните по отношение на отговорността на Продавача за дефекти, включително гаранционната отговорност на Продавача, се уреждат от приложимите общозадължителни правни разпоредби, по-специално от съответните разпоредби на Гражданския кодекс. Продавачът предоставя 24-месечна (словом: двадесет и четири месечна) гаранция за потребителските стоки и 6-месечна (словом: шестмесечна) гаранция за поръчаните услуги.
 2. Продавачът е отговорен пред купувача за съответствието на продадения продукт или предоставената услуга с договора, по-специално за това, че продуктът или услугата нямат дефекти. Съответствие с Договора означава, че продаденият продукт е с качеството и характеристиките, уговорени в Договора, подходящ е за целта и съответства на описанието, дадено от Продавача, производителя или неговия представител, отговаря на изискванията на правните разпоредби и е доставен в подходящо количество, обхват или тегло.
 3. В случай че стоките или услугите не съответстват на договора при получаването им от купувача (наричани по-долу "липса на съответствие с договора"), купувачът има право на доставка на нови стоки или доставка на липсващите стоки, или на ново предоставяне на услугата без недостатъци, на отстраняване на недостатъците чрез ремонт на стоките, на съответна отстъпка от цената или на отказ от договора в съответствие с условията, посочени в Процедурата за рекламации на продавача (наричана по-долу "Процедура за рекламации"), която можете да видите тук. При уведомяване на Продавача за дефекта или веднага след уведомяването, Купувачът ще уведоми Продавача кое право е избрал за отстраняване на дефекта. Купувачът няма право да променя избраната възможност без съгласието на Продавача, с изключение на случаите, когато Купувачът е поискал отстраняване на дефект и дефектът се окаже непоправим. Ако Купувачът не избере правото си навреме, Продавачът ще действа съгласно съответните разпоредби на приложимото законодателство.
 4. С изключение на бързо развалящи се или употребявани стоки, Продавачът носи отговорност пред Купувача за дефекти, които се проявяват като липса на съответствие с Договора след получаване на стоката в рамките на гаранционния срок (гаранцията).
 5. В случай на договор за услуги, Продавачът отговаря пред Купувача за дефекти, проявили се като несъответствие с Договора след предоставянето на услугата в гаранционния срок (гаранцията), съгласно член VII, алинея 1 от ОУ-С.
 6. Не се счита за дефект, водещ до липса на съответствие, ако доставените стоки или предоставената услуга нямат никакви характеристики, свойства или не са с качество извън изрично посоченото ниво или обхват.
 7. Поради това Продавачът не носи отговорност, наред с другото, за оперативната съвместимост на данните, предоставени от Продавача, с хардуер или софтуер на Купувача или на трети страни, което не е изрично посочено при конкретната услуга. Ако записите или данните на Купувача или на трето лице са загубени или повредени поради неправилна, неразрешена или неподходяща процедура или използване на данни, предоставени от Продавача, включително обратен инженеринг, Продавачът не носи отговорност за така възникнали вреди или последващи загуби.
 8. Купувачът ще упражни всички права, произтичащи от отговорността на Продавача за дефекти, включително гаранционната отговорност на Продавача, в магазина на Продавача на адрес Zahradnická 71, 261 01 Příbram III. Рекламацията се счита за предявена в момента, в който Продавачът е получил от Купувача рекламираната стока или информация за дефект на предоставена услуга.
 9. Другите права и задължения на страните, свързани с отговорността на Продавача за дефекти, са подробно уредени в правилата за процедурата за рекламации, които са достъпни тук.

 

VIII. Други права и задължения на страните

 1. Купувачът придобива правото на собственост върху стоките и получава правото да използва услугата след пълното заплащане на цената на стоките или услугата. Освен ако не е предвидено друго от приложимото законодателство или не е предвидено в Договора, в рамките на предоставената и надлежно платена услуга Купувачът ще има право на неизключително, териториално неограничено и непрехвърляемо право да използва част от услугата с характер на авторско произведение, единствено за вътрешни (лични) нужди на Купувача и единствено за периода и до степента, произтичащи от целта на Договора.  Освен ако не е предвидено друго от приложимото законодателство, Купувачът няма право, по-специално, да възпроизвежда произведението, да го превежда, обработва, модифицира или променя по какъвто и да е друг начин, да го разпространява, дава под наем, на лизинг, да го излага или разкрива публично, както и да заобикаля техническите средства за защита на правата или да извършва обратно инженерство на произведението. Може да бъде сключен специален договор за услуги, за да се получи разрешение за заемане, отдаване на лизинг, излагане на произведението или публично разкриване на произведението.
 2. Купувачът признава, че софтуерът и другите части, съставляващи уеб интерфейса на електронния магазин (включително снимки на предлаганите стоки или изображения на предоставяните услуги), са защитени с авторско право. Купувачът се задължава да не извършва никакви действия, които биха могли да позволят на Купувача или на трети лица да нарушат без разрешение или да използват без разрешение софтуера или други части, формиращи уеб интерфейса на електронния магазин.
 3. Когато използва уеб интерфейса на електронния магазин, Купувачът няма право да използва механизми, софтуер, процеси или методи, които могат да повлияят отрицателно на работата на уеб интерфейса на електронния магазин. Уеб интерфейсът на електронния магазин може да се използва само до степен, която няма да ограничи правата на други клиенти на Продавача и която съответства на целта на използването му.
 4. По отношение на Купувача Продавачът не е обвързан с никакви кодекси за поведение по смисъла на член 1826, параграф 1, буква д) от Гражданския кодекс. Продавачът не предоставя други услуги след продажбата на стоките или предоставянето на поръчаните услуги, с изключение на услугите, които Продавачът изрично посочва на своя уебсайт при отделните стоки или услуги.
 5. Купувачът потвърждава, че Продавачът не носи отговорност за грешки, произтичащи от намеса на трети лица в Уебсайта или от използването на Уебсайта в противоречие с неговото предназначение.

 

IX. Защита на личните данни

 1. Продавачът изпълнява надлежно всички свои задължения във връзка със защитата на личните данни. За по-голяма яснота Продавачът е издал специално Ръководство за защита на личните данни, което обобщава материята.

 

 

X. Доставка

 1. Освен ако не е уговорено друго, цялата кореспонденция, свързана със съответния договор, се предава на другата страна в писмен вид, по електронна поща, лично или с препоръчана поща чрез оператор на пощенски услуги (по избор на подателя). Кореспонденцията до Купувача ще се доставя на адреса на електронната поща, посочен в потребителския профил на Купувача.

 

XI. Заключителни разпоредби

 1. Ако отношенията, възникнали във връзка с използването на Уебсайта, или правните отношения, установени с Договора, съдържат международен (чуждестранен) елемент, страните се съгласяват, че отношенията се уреждат от чешкото право. Това не засяга правата на потребителя съгласно общозадължителните правни разпоредби.
 2. Продавачът има право да продава стоки по силата на търговския лиценз и дейността му не подлежи на друго разрешение. Купувачът може да се обърне към Продавача по отношение на всякакви оплаквания. Ако жалбата на Купувача, подадена до Продавача, бъде отхвърлена, спорът ще бъде решен от компетентен съд (т.е. съд с предметна и териториална компетентност). Търговската инспекция се извършва в рамките на правомощията ѝ от съответната служба за търговско лицензиране. Купувачът може също така да се обърне към Чешката търговска инспекция.
 3. Органът за извънсъдебно уреждане (алтернативно решаване на спорове) на потребителски спорове относно продукти и услуги, предлагани, продавани, предоставяни и опосредствани от Продавача, е Чешката търговска инспекция, чийто интернет адрес е: www.coi.cz.
 4. Ако някоя от разпоредбите на настоящия договор е или стане недействителна или неефективна, тя се заменя с разпоредба, чието значение е възможно най-близко до това на недействителната или неефективната разпоредба. Недействителността или неефективността на една разпоредба не засяга действителността на други разпоредби. Промените и допълненията към Договора или ОУП-С трябва да бъдат направени в писмена форма.
 5. Договорът, включително ОУП-С, се архивира от Продавача в електронна форма и не е достъпен, освен за изпълнение на задълженията на Продавача, предвидени в приложимото законодателство. Продавачът предоставя текста на разположение на Купувача при поискване.
 6. Договорните отношения между Купувача и Продавача се сключват за срока, определен от надлежното изпълнение на страните по съответния договор. Освен ако в сключените Договори или ОУП-С не е предвидено друго в конкретни случаи, договарящите се страни нямат право да се откажат от Договора преди неговото надлежно изпълнение.
 7. Данни за контакт с доставчика:

адрес за доставка: Hemnia, Zahradnická 71, 261 01 Příbram III

адрес на електронна поща: office@hemnia.com

телефон: +420 774 420 732

 

 

Настоящите Общи условия за продажба на клиенти влизат в сила и влизат в сила на 24 април 2021 г.

 

 

Примерен формуляр за отказ от договора в съответствие с приложимата правна уредба:

 

Известие за отказ от договора

- Адресат:

адрес на електронна поща:

- Уведомявам ви, че се отказвам от договора за покупка на тези стоки (*)/за предоставяне на тези услуги (*)

- Дата на поръчката (*)/Дата на доставката (*)

- Име и фамилия на купувача

- Адрес на купувача

- Подпис на купувача (само ако формулярът се изпраща на хартиен носител)

- Дата

(*) Изтрийте, ако е необходимо, или попълнете данните.