Rostlina konopí obsahuje více než 1400 jedinečných chemických látek. Vědci identifikovali více než 100 kanabinoidů, 200 terpenů, mnoho flavonoidů a několik fenolových sloučenin. Mnoho z těchto sloučenin působí na lidský organismu a některé mu mohou být zásadním způsobem prospěšné – jako například CBD. Řada výzkumů naznačuje, že nejen kanabinoidy, ale i další látky v konopí, přirozeně interagují mezi sebou. Rozvíjejí tak vzájemně svůj potenciál a posilují své účinky. Tato teorie o synergické spolupráci se nazývá entourage effect neboli efekt doprovodu. Jak přesně funguje?

 

Jako efekt doprovodu se nazývá jev, kdy několik látek působí společně, aby dosáhly účinku, kterého by samostatně dosáhnout nemohly. Takový doprovodný efekt je tedy více než čistý součet účinků, které mohou mít látky samostatně. Právě vzájemná interakce sloučenin výsledný efekt posiluje. Přesnější řečeno, když látky fungují v součinnosti (vzájemně provázaně), může být účinek jedné sloučeniny výraznější, zatímco efekt jiné může být oslaben. 

Jedna sloučenina, kupříkladu CBD, se tak může stát účinnější v kombinaci s jinou (například THC). Platí to ale i naopak – jedna látka může oslabovat některý z účinků jiné. Hovoří se například o tom, že CBD dokáže potlačovat některé z nežádoucích vedlejších účinků THC, jako jsou výpadky paměti nebo úzkost. Někdy se dokonce může neaktivní sloučenina stát v kombinaci s jinými sloučeninami aktivní.

Efekt doprovodu je v podstatě kombinovaný účinek sloučenin působících v synergii. Předpokládá se, že vzniká v důsledku interakcí mezi jednotlivými kanabinoidy, stejně jako i mezi kanabinoidy a terpeny.

Pro představu dobře poslouží analogie s pianistou hrajícího na klavír. Zatímco hudba, kterou hraje pouze pianista, může být sama o sobě nádherná, když ho doprovází zpěvák, hudba dostane nový rozměr. I když, pokud je zpěvák špatný a zpívá příliš nahlas, pianista by pravděpodobně hrál lépe sám. Takže efekt doprovodu se automaticky nepromítne do lepšího zážitku. Ale myslím, že se všichni shodneme na tom, že poslech profesionálního orchestru hrajícího v rytmu za doprovodu sboru nebo profesionálního zpěváka přináší dokonalý hudební zážitek.

 

Jak funguje interakce mezi CBD a THC

Z velké skupiny rostlinných kanabinoidů vyskytujících se v konopí jsou kanabidiol (CBD) a tetrahydrokanabinol (THC) bezpochyby nejen nejoblíbenější, ale také nejlépe prozkoumané. Tyto, stejně jako další kanabinoidy, vstupují při užívání do interakce s endokanabinoidním systémem v našem těle, který je zodpovědný za mnoho důležitých tělesných procesů, zejména pak za udržování vnitřní rovnováhy.

A právě z jejich schopnosti vázat se na endokanabinoidní receptory v mozku i celém centrálním nervovém systému vyplývají i potenciální terapeutické účinky nejen CBD a THC, ale i dalších konopných sloučenin. Jak to ale vypadá, když konopné látky spolupracují?

shutterstock_1660185763 (1)

 

Lidský endokanabinoidní systém je navržen tak, aby se spojoval s endogenními kanabinoidy produkovanými tělem. Sloučeniny obsažené v konopí se ale mohou s těmito receptory vázat stejně účinně. Řada výzkumů naznačuje, že užívání CBD a THC pospolu, nadto s dalšími s v konopí obsaženými organickými sloučeninami (terpeny a terpenoidy) je účinnější než užívání samotného CBD nebo THC.  Terpeny jsou esenciální oleje s charakteristickou vůní a chutí. Mnohými proklamovaná teorie efektu doprovodu tak tvrdí, že vlastnosti jednotlivých produktů z konopí jsou často určeny relativní koncentrací specifických terpenů a jejich kombinací s kanabinoidy a dalšími látkami.

Tohoto magického mixu látek, které působí z velkou pravděpodobností synergicky, využívají všechny CBD produkty z takzvaného plnospektrálního (full spectrum) extraktu. Mezi ně patří i konopné i kokosové CBD olejeHemnia. Obsahují totiž celé spektrum látek přirozeně se vyskytujících v konopí: kromě CBD jsou to i další kanabinoidy – CBG (kannabigerol), CBN (kanabinol), CBC (kanabichromen), THCA (kyselina tetrahydrokanabinolová) a i zákonem povolené množství THC (tetrahydrokanabinol – vždy do 0,3 %), a vedle toho také směs přírodních terpenů. 

Mnoho lidí, kteří s konopím úzce pracují, se domnívá, že entourage efekt může výrazně zvýšit léčebnou využitelnost jak CBD tak THC, a to buď zesílením jejich známých účinků, nebo rozšířením jejich možného terapeutického využití.

 

Kde se efekt doprovodu vzal?

Teorii o efektu doprovodu poprvé formuloval v roce 1998 Raphael Mechoulam, chemik z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě – inovátor a přední průkopník výzkumu konopí. Mechoulam a jeho kolegové studovali molekulu 2-arachidonoylglycerolu (2-AG), která se váže na kanabinoidní receptory CB1 a CB2 v našem těle. Ukázali, že ve slezině, mozku a střevech myší se 2-AG obvykle nachází společně s dalšími dvěma sloučeninami (2-linoleoylglycerolem a 2-palmitoylglycerolem). Ačkoli se tyto dvě molekuly samy o sobě nedokázaly vázat na CB1 a CB2, zlepšily schopnost 2-AG vázat se na receptory a zvýšily u zvířat některé účinky – například tlumení bolesti.

Teorie efektu doprovodu předpokládá, že sloučeniny v konopí ovlivňují širokou škálu procesů v těle a především, že fungují lépe společně než izolovaně. Tento koncept si vzal za vlastníEthan Russo, neurolog a také bývalý ředitel výzkumu a vývoje v Mezinárodním institutu pro konopí a kanabinoidy v Praze, a rozšířil ho na další chemické látky obsažené v konopí. Snad nikdo v oboru nevyvinul větší úsilí, aby prokázal existenci doprovodného efektu, než Russo, který zasvětil desítky let vědecké práci a rešerši vědecké literatury ve snaze najít jeho stopy.

Když Mechoulam publikoval svou práci, Russo si uvědomil, že její výsledky by mohly podpořit jeho myšlenku, že THC není jedinou složkou konopí s potenciálem farmakologického využití. Po celá desetiletí slýchal anekdoty o kmenech konopí, které na lidi působily různými způsoby – jeden mohl být dobrý na úlevu od bolesti, zatímco jiný mohl zlepšit spánek. Russo přišel s tezí, že konopí obsahuje i jiné sloučeniny než THC, které by mohly tyto rozdíly vysvětlovat. Poté, co se dozvěděl o terpenech, známých jako esenciální oleje, které lze získat z rostlin (například levandule a máta peprná), a které mají údajně léčivé účinky, vyslovil domněnku, že by tyto sloučeniny mohly být schopny posilovat účinky THC.

Russo také přišel s tvrzením, že CBD by mohl působit na posílení léčebných účinků THC. Jako důkaz uvádí klinickou studii z roku 2010, která se týkala léku proti bolesti Sativex obsahujícího poměrně vyváženou směs THC a CBD extrahovaného z konopí. Sativex se používá k léčbě neuropatické bolesti u lidí s roztroušenou sklerózou. Tento lék vyvinula britská společnost GW Pharmaceuticals, u níž Russo v letech 2003-14 působil jako hlavní lékařský poradce.

Kontrolované studie se zúčastnilo 177 osob trpících bolestí způsobenou rakovinou a porovnávala tři přístupy: jedna skupina účastníků dostávala placebo, druhé byl podáván lék s vysokým obsahem THC a třetí skupina dostávala přípravek Sativex. Účastníci byli požádáni, aby v průběhu dvoutýdenní studie hodnotili úroveň bolesti, kterou trpěli, a na konci potvrdili, o kolik se jejich bolest zmírnila, pokud vůbec. Za klinicky významné bylo považováno snížení bolesti o 30 % nebo více. Téměř o třetinu menší bolesti reportovalo přibližně 40 % osob léčených přípravkem Sativex – téměř dvakrát více než těch, kteří dostávali placebo nebo samotné THC. Tento rozdíl byl pozorován i přesto, že obsah THC v jednotlivých přípravcích byl stejný, což mohlo znamenat jediné: CBD nějakým způsobem zvyšovalo analgetický účinek THC.

 

Novější studie a zjištění, která z nich plynou

Studie z roku 2019, kterou zmiňuje ve svém článku S. Ratliff na webu Cannabis tech, testovala samostatně i v kombinaci šest běžných terpenů. Vědci zjistili, že účinky THC na kanabinoidní receptory CB1 a CB2 se přidáním terpenů nezměnily. To však neznamená, že efekt doprovodu neexistuje. Je dobře možné, že terpeny se s THC propojují jinde v mozku nebo v těle, nebo jiným způsobem, než na který zaměřila tato studie pozornost.

Jedna metaanalýza z roku 2018, kterou Russo uvádí na podporu existence doprovodného efektu, odhalila, že při snaze snížit výskyt záchvatů u pacientů s epilepsií se čisté extrakty CBD (izoláty) ukázaly jako mnohem méně účinné než ty extrakty, které obsahovaly směs konopných kanabinoidů včetně terpenů (široko- či celospektrální výtažky). Do výzkumu bylo zapojeno 670 osob s epilepsií rezistentní na léčbu, které dostávaly buď CBD izoláty, nebo právě konopné extrakty bohaté na CBD, které obsahovaly širší spektrum látek (obsažených v konopí). Na 71 % osob užívajících tyto výtažky uvedlo, že zažívaly záchvaty méně často. U pacientů, kteří dostávali CBD izolát to bylo pouze 46 % z nich. Osoby, které zaznamenaly alespoň 50% snížení frekvence záchvatů, byly ale v obou skupinách zastoupeny rovnoměrně.

 

Nezapomínejme na terpeny

Russo shromáždil důkazy, které naznačují, že terpeny a terpenoidy (aromatické sloučeniny) mají potenciál mírnit psychózu a také problémy s pamětí, které může vyvolat užívání THC ve velkých dávkách. A tyto sloučeniny by také mohly posílit pozitivnější vlastnosti THC. Studie naznačují, že terpen myrcen může zlepšit spánek u lidí s chronickou bolestí a že limonen může pomoci zmírnit úzkost. Russo je tak zastáncem myšlenky, že využití terpenů spolu s CBD a THC nabízí možnost účinněji „vyladit“ léky tak, aby vyhovovaly individuálním potřebám pacientů.

 

shutterstock_1504701719

 

Jak píše například Adie Wilson-Poe, neuroložka z Legacy Research Institute a ředitelka společnosti Smart Cannabis sídlící v Portlandu v americkém Oregonu, u některých terpenů bylo prokázáno, že mají antioxidační a analgetické vlastnosti. Připouští však, že dosud se žádný výzkum nezaměřil na hledání vhodných kombinací molekul na různé příznaky nemocí.

 

Potřebujeme další výzkumy

Stejně jako většina toho, co o léčebném potenciálu konopí dosud víme, je i efekt doprovodu zatím jen relativně dobře podloženou teorií. Avšak ne všechny výzkumy našly solidní důkazy, které by ji podporovaly. Zastánci i pochybovači se shodují, že je třeba dalšího výzkumu, včetně dvojitě zaslepených klinických studií, abychom mohli s naprostou jistotou potvrdit, že efekt doprovodu existuje. A pokud se tak stane, stále nám zbývá porozumět tomu, jak přesně funguje.

Ačkoliv tento den zatím nenastal, další výzkumy přicházejí s poměrně přesvědčivými důkazy. Nadto existuje opravdu nepřeberné množství neoficiálních důkazů – od uživatelů, jejichž zkušenosti s léčebným konopím se liší v závislosti na chemickém složení produktů, které konzumovali. Debata tak často nabývá podoby souboje mezi vědeckou metodou a osobními zkušenostmi uživatelů.

Pevně věříme, že účinné složky konopí mezi sebou skutečně mohou spolupracovat a vyvolávat příznivé účinky. Jen se tak dost možná děj způsobem, který je současnými metodami obtížné určit. Vše nám ukáže čas.

 

 

 Foto: Shutterstock

„Veškeré informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek či páchání jiné nezákonné činnosti." Další informace naleznete v prohlášení o odpovědnosti.